Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC)

Zalety

 • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • Komfort finansowy osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim – w razie szkody odszkodowanie będzie wypłacone z polisy OC

Do kogo skierowany jest produkt

Dla każdego, kto posiada zarejestrowany pojazd mechaniczny. W Polsce, tak jak w większości państw europejskich ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętaj, że konieczność zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu zarejestrowania pojazdu.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

 • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii)

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
 • Umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych zawiera się na 12 miesięcy.

  *Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli KomunikacyjnychKarta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC)Karta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) - krótkoterminoweUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK