Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie OC samochodu – optymalna polisa OC

  Ubezpieczenie OC - zalety polisy

  • Konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczania składki polisy OC
  • Preferencyjne warunki dla kierowców posiadających zniżki za bezszkodową jazdę
  • Komfort finansowy w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu
  • Szybkie i wygodne dopełnienie formalności związanych z podpisaniem polisy OC
  • Możliwość zdalnego podpisania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC
  • Atrakcyjne warunki w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia AC

  Komu dedykowane jest ubezpieczenie OC?

  • Ubezpieczenie OC skierowane jest do każdego właściciela posiadacza pojazdu, któremu zależy na wypełnieniu ustawowego obowiązku posiadania zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie OC
  • Ubezpieczenie OC w TUZ dedykowane jest kierowcom chcącym sprawnie wyliczyć wysokość składki OC i wygodnie dopełnić wszystkich formalności
  • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje już w momencie dokonania rejestracji pojazdu, a w przypadku pojazdów nie podlegających rejestracji od momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu.

  Jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który w wyniku zdarzenia drogowego wyrządził szkody osobom trzecim. Szkody te mogą powstać nie tylko w trakcie prowadzenia pojazdu ale także:

  • W trakcie wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego
  • Podczas bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu
  • W momencie zatrzymania lub postoju pojazdu mechanicznego

  Ubezpieczenie OC samochodu pokrywa koszty:

  • naprawy pojazdu uszkodzonego przez Ubezpieczonego
  • wynajmu auta zastępczego dla poszkodowanych w zdarzeniu
  • holowania pojazdu uszkodzonego przez Ubezpieczonego
  • leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w zdarzeniu

  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii)

  Jaki jest okres ubezpieczenia OC i suma gwarancyjna?

  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

  Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

  W przypadku szkód powstałych na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii), zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona powyżej.

  Umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych zawiera się na 12 miesięcy.

  *Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Najczęstsze pytania o ubezpieczenie OC w TUZ

  1. W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie OC może być zawarte za pośrednictwem agenta/pośrednika, porównywarki, przez infolinię TUZ oraz online przez Kalkulator OC.

  1. Jak zapłacić składkę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

  Składka za ubezpieczenie OC może być płatna jednorazowo lub ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową, ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub blikiem.

  1. Co się stanie jeżeli właściciel pojazdu zapomni o wykupieniu polisy OC?

  Polisa OC Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych, regulowanych Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych i za jej brak naliczane są kary, które w 2021 roku wynoszą:

  • do 3 dni - 1120 zł
  • do 14 dni - 2800 zł
  • powyżej 14 dni - 5600 zł (kwoty dotyczą samochodów osobowych)

  Dodatkowo, brak ważnego ubezpieczenia OC w razie wypadku skutkuje koniecznością pokrycia z własnej kieszeni kosztów naprawy szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Będą to np.: koszty naprawy samochodu poszkodowanych oraz koszty leczenia lub rehabilitacji poszkodowanych.

  1. Czy w trakcie trwania polisy OC można wykupić dodatkowe ubezpieczenie samochodu?

  Przykro nam, aktualnie do trwającej polisy OC nie można wykupić ubezpieczenia AC. Można jednak zawrzeć umowę o AC jako oddzielną polisę.

  1. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC u poprzedniego ubezpieczyciela?

  Umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy. W zależności od wytycznych ubezpieczyciela można to zrobić pocztą (decyduje data stempla pocztowego), telefonicznie, mailowo lub u swojego agenta.

  Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli KomunikacyjnychKarta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC)Karta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) - krótkoterminoweUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK