Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenia OC samochodu – optymalna polisa OC

  Czym jest ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC znane też potocznie jako ubezpieczenie samochodu to obowiązkowa polisa, którą muszą wykupić posiadacze pojazdów mechanicznych. Polisa OC dla kierowców należy do działu II ubezpieczeń (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe polisy osobowe), ponieważ chroni odpowiedzialność cywilną kierującego. Dokładne zasady funkcjonowania obowiązkowego OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

  Ubezpieczenia OC

  Dlaczego obowiązkowo trzeba kupić ubezpieczenie samochodu?

  Obowiązek wykupienia OC wiąże się z dużymi szkodami, które mogą powstać na skutek używania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC w praktyce chroni zarówno kierowcę, jak i poszkodowanego. Ofiara wypadku drogowego nie musi się obawiać, że wypłata odszkodowania dla niej będzie opóźniona ze względu na problemy finansowe sprawcy. Kierowca ma z kolei komfort finansowy, gdyż może być pewny, że nie zostanie nagle zmuszony do zapłacenia bardzo dużej kwoty. Warto pamiętać, że świadczenia za szkody osobowe (np. poważne uszkodzenia ciała) sięgają czasem poziomu kilkuset tysięcy złotych.

  Ubezpieczenie OC – zalety polisy w TUZ

  • Konkurencyjne ceny i indywidualne podejście do wyliczania składki polisy OC
  • Preferencyjne warunki dla kierowców posiadających zniżki za bezszkodową jazdę
  • Komfort finansowy w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu
  • Szybkie i wygodne dopełnienie formalności związanych z podpisaniem polisy OC
  • Możliwość zdalnego podpisania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC i wcześniejszego wyliczenia składki przy pomocy kalkulatora OC AC.
  • Atrakcyjne warunki w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia AC
  • Wysoka suma gwarancyjna wynosząca obecnie 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie oraz 1 050 000 euro w razie szkód dotyczących mienia.

  Oferta OC od TUZ to dobra propozycja dla osób, które chcą kupić tanie ubezpieczenie samochodu i jednocześnie wspierać polski kapitał oraz ideę ubezpieczeń wzajemnych.

  Komu dedykowane jest ubezpieczenie OC?

  Podstawowe informacje o tym komu jest potrzebne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC to oferta skierowana do każdego właściciela pojazdu, któremu zależy na wypełnieniu ustawowego obowiązku posiadania zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
  • Ubezpieczenie OC w TUZ dedykowane jest kierowcom chcącym sprawnie wyliczyć wysokość składki OC i wygodnie dopełnić wszystkich formalności.
  • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje już w momencie dokonania rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Wprowadzenie pojazdu do ruchu ma miejsce, gdy wjeżdża on na drogę publiczną, do strefy zamieszkania lub do strefy ruchu.

  Czy osoba posiadająca na przykład przyczepę lub motorower także musi wykupić obowiązkowe OC?

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że obowiązek wykupienia ochrony z OC dotyczy każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Do tej kategorii pojazdów zaliczają się nie tylko samochody osobowe. O zakup ubezpieczenia OC (przed wygaśnięciem poprzedniej polisy, rejestracją pojazdu lub wprowadzeniem go do ruchu) muszą się zatroszczyć również posiadacze motocykli, samochodów dostawczych, ciężarówek, ciągników samochodowych, autobusów, quadów, busów oraz innych pojazdów samochodowych osiągających ponad 25 km/h, a także ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do celów innych niż rolnicze.

  Czy współwłaściciele razem muszą kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu?

  Współwłasność nie wpływa znacząco na zasady funkcjonowania obowiązkowego OC. Współwłaściciele widniejący w dowodzie rejestracyjnym powinni zakupić ubezpieczenie OC, gdyż wspólnie posiadają taki obowiązek. Współwłasność skutkuje także solidarną odpowiedzialnością za kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w razie braku ciągłości obowiązkowej ochrony. Wspomniana odpowiedzialność jest niezależna od udziału we własności auta lub innego pojazdu (zwykle wynoszącego 50%).

  Warto pamiętać, że współwłasność, którą potwierdza dowód rejestracyjny pojazdu zmusza ubezpieczyciela do uwzględnienia historii ubezpieczeniowej wszystkich współwłaścicieli. Rejestracja samochodu z bardziej doświadczonym kierowcą to sposób na niższe ceny ubezpieczeń OC wykorzystywany przez wiele młodych osób. Trzeba jednak mieć świadomość, że szkoda spowodowana przy użyciu danego pojazdu skutkuje utratą części zniżek z OC przez wszystkich współwłaścicieli.

  Od współwłaściciela należy odróżnić dodatkowego użytkownika. Informacje o takiej osobie również trzeba podać podczas zakupu obowiązkowego OC. Kalkulator OC (kalkulator ubezpieczenia samochodu) przygotowany przez TUZ Ubezpieczenia przewiduje możliwość zakupienia online polisy dotyczącej auta, które posiada dodatkowego użytkownika. Takim użytkownikiem jest osoba korzystająca z pojazdu, która nie została jednak wpisana do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel. Informacje na temat dodatkowego użytkownika również wpływają na to, ile wynosi cena OC.

  Jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu i kierującego, który w wyniku zdarzenia drogowego wyrządził szkody osobom trzecim. Szkody te mogą powstać nie tylko w trakcie prowadzenia pojazdu, ale także:

  • W trakcie wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego
  • Podczas bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu
  • W momencie zatrzymania lub postoju pojazdu mechanicznego

  Ubezpieczenie OC samochodu pokrywa koszty:

  • naprawy pojazdu uszkodzonego przez Ubezpieczonego
  • wynajmu auta zastępczego dla poszkodowanych w zdarzeniu
  • holowania pojazdu uszkodzonego przez Ubezpieczonego
  • leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w zdarzeniu
  • ewentualnego przygotowania osoby rannej w wypadku do innego zawodu
  • sfinansowania pogrzebu osób zmarłych w następstwie wypadku
  • wypłaty zadośćuczynienia dla krewnych za śmierć członka rodziny lub przerwanie więzi rodzinnej wskutek poważnych obrażeń
  • przyznania renty dla poszkodowanego związanej z utratą możliwości zarobkowych lub renty alimentacyjnej dla osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego
  • wypłaty świadczenia związanego z pogorszeniem się sytuacji życiowej członków rodziny wskutek śmierci ofiary wypadku drogowego
  • wypłacenia zadośćuczynienia za cierpienie dla poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego

  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii)

  assistance

  Za jakie szkody nie odpowiada ubezpieczyciel sprzedający ubezpieczenie OC?

  Aktualne przepisy pozwalają zakładowi ubezpieczeń na stosowanie pewnych wyłączeń ochrony. Co ważne, nie mogą to być wyłączenia inne niż te wymienione w ustawie z 22 maja 2003 roku. W ramach obowiązkowego OC, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za koszty:

  • związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska naturalnego
  • dotyczące utraty przewożonej w pojeździe gotówki oraz biżuterii, papierów wartościowych, cennych dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych
  • wynikające ze szkód w ładunkach, przesyłkach lub rzeczach należących do bagażu, które są przewożone za opłatą (z wyjątkiem sytuacji, w której odpowiedzialność za szkodę ponosi inny kierowca)
  • dotyczące szkód majątkowych wyrządzonych przez kierującego (np. okazjonalnego użytkownika) posiadaczowi pojazdu mechanicznego

  Jak widać, wyłączenia ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia samochodu są bardzo rzadkie i sporadycznie stosowane.

  ubezpieczenie oc

  Jaki jest okres ubezpieczenia OC i suma gwarancyjna?

  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

  Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

  W przypadku szkód powstałych na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii), zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona powyżej.

  Umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych zawiera się na 12 miesięcy.

  *Zakres ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Jakie są warunki zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz jej rozwiązania?

  Warunki zawierania umów OC oraz ich wygaśnięcia zostały szczegółowo uregulowane przez przepisy. To oznacza, że żaden ubezpieczyciel nie może wprowadzać innych zasad niż ustawowe. Towarzystwa ubezpieczeń mogą natomiast swobodnie określać koszt ubezpieczenia OC. Nie mają one jednak prawa odmówić zawarcia umowy powołując się np. na zbyt duże ryzyko spowodowania wypadku przez danego kierowcę.

  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia całości lub części składki ubezpieczeniowej. Wyjątek dotyczy odnowienia umowy na kolejne 12 miesięcy w związku z brakiem informacji o jej wypowiedzeniu. W takim przypadku, odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje przedłużona niezależnie od płatności składki za kolejny okres. Warto pamiętać, że brak opłacenia części składki (np. drugiej raty) nie powoduje wygaśnięcia ochrony z OC. Zakład ubezpieczeń ma jednak prawo dochodzić zapłaty od nierzetelnego klienta (również z wykorzystaniem windykacji).

  Kiedy ochrona w ramach ubezpieczenia OC nie przedłuża się na kolejny rok?

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, ochrona w ramach OC oferowana przez danego ubezpieczyciela przedłuża się na kolejny rok jeśli kierowca nie powiadomi o wypowiedzeniu umowy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia (12 miesięcy). Najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem kolejnego rocznego okresu ochrony, zakład ubezpieczeń powinien powiadomić kierowcę o proponowanej wysokości składki na kolejny rok i możliwości wypowiedzenia umowy. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została podpisana na kolejne 12 miesięcy (w związku z brakiem wypowiedzenia), to zakład ubezpieczeń w ciągu następnych dwóch tygodni powinien potwierdzić jej zawarcie wydając odpowiedni dokument ubezpieczenia.

  Obowiązujące przepisy wskazują, że do automatycznego przedłużenia ochrony nie dojdzie jeśli kierowca w ramach poprzedniego okresu ubezpieczenia nie uregulował wszystkich należności względem zakładu ubezpieczeniowego. Odnowienie ochrony na kolejny rok nie będzie miało miejsca również wtedy, gdy kierowca zakupił obowiązkową polisę razem z pojazdem mechanicznym i nie zrezygnował z niej przed upływem okresu wygaśnięcia umowy.

  W jakich sytuacjach ubezpieczenie auta wygasa?

  Podstawy prawne wygaśnięcia ochrony z OC zostały dokładnie uregulowane przez przepisy. To oznacza, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą przerywać ochrony w sytuacjach wybranych przez siebie (np. po nieregularnej płatności składki). Ustawa z 22 maja 2003 r. wskazuje, że do wygaśnięcia ochrony z OC dochodzi jeśli miały miejsce następujące okoliczności:

  • upływ okresu ochrony przewidzianego w umowie (o ile odnowienie polisy nie jest możliwe)
  • przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów (potwierdzone wiarygodnym dokumentem)
  • rejestracja auta za granicą lub jego sprzedaż zagranicznemu nabywcy, który dokonał takiej rejestracji
  • odstąpienie od umowy ubezpieczenia zakupionej przez Internet lub telefon w ustawowym czasie 30 dni
  • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego zakupionego razem z samochodem
  • rezygnacja z automatycznie przedłużonej polisy jeśli kierowca posiada równocześnie drugie ubezpieczenie OC (taka sytuacja jest możliwa np. wtedy, gdy posiadacz pojazdu znalazł tańsze OC i je zakupił)
  • niemożliwość zarejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od wcześniejszego nabycia polisy OC (w takiej sytuacji, decyzję o odstąpieniu od umowy może podjąć ubezpieczyciel lub właściciel pojazdu)
  • udokumentowana przez Policję kradzież samochodu lub innego pojazdu
  • trwała i całkowita utrata samochodu/innego pojazdu w okolicznościach innych niż kradzież (np. wskutek pożaru)
  • upływ 3 miesięcy od daty ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
  • wyrejestrowanie pojazdu na skutek decyzji jego właściciela
  • Jeżeli pomimo wygaśnięcia ochrony wynikającej z danej polisy OC, nadal istnieje obowiązek ubezpieczeniowy, to posiadacz pojazdu musi pamiętać o wykupieniu kolejnego ubezpieczenia. Odpowiednio wcześniej muszą kupić ubezpieczenie OC na przykład osoby, które rezygnują z polisy nabytej razem z samochodem. Brak zapewnienia ciągłości ochrony będzie bowiem skutkował wysoką karą wymierzaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

   Kiedy można kupić drugie OC samochodu posiadając już jedną polisę?

   Zakup drugiego OC jest uzasadniony jeśli kierowca posiada już jedną polisę, która odnowiła się automatycznie (na skutek braku odpowiednio wczesnego wypowiedzenia umowy). W takiej sytuacji, można zrezygnować z polisy nabytej wcześniej. Zakup drugiego OC wydaje się dobrym rozwiązaniem jeśli takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada niższą składkę niż aktualnie posiadana polisa. Warto pamiętać, że w razie rezygnacji z droższego OC kierowca może liczyć na proporcjonalny zwrot składki (obliczony z uwzględnieniem okresu niewykorzystanej ochrony).

   W jakich sytuacjach umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na krócej niż rok?

   Co do zasady, kierowca zamierzający kupić obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu zawrze umowę na kolejne 12 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że istnieją również tak zwane krótkoterminowe OC. Można z nich skorzystać jeśli:

   • samochód lub inny pojazd podlegający obowiązkowi ubezpieczeniowemu został zarejestrowany na stałe, a jego posiadaczem jest firma zajmująca się kupnem i sprzedażą pojazdów lub pośredniczeniem w takich transakcjach (minimalna długość okresu ochrony w przypadku tzw. OC komisowego to 30 dni)
   • pojazd mechaniczny został zarejestrowany czasowo (wtedy czas obowiązywania ochrony nie może być krótszy niż okres tymczasowej rejestracji i jednocześnie krótszy aniżeli 30 dni)
   • samochód lub inny pojazd ma status zabytku (tzn. jest pojazdem historycznym), co daje możliwość wykupienia OC na czas nie krótszy niż 30 dni
   • pojazd, którego dotyczy ochrona jest pojazdem wolnobieżnym i nie wykorzystuje się go do działalności rolniczej (w takim przypadku, minimalny okres ochrony wynikającej z krótkoterminowego OC to 3 miesiące)
   • pojazd mechaniczny został pierwotnie zarejestrowany za granicą, ale jego posiadacz zamierza dokonać rejestracji w Polsce
   • posiadacz pojazdu zarejestrowanego poza jednym z krajów Porozumienia Wielostronnego nie nabył Zielonej Karty (wtedy konieczny jest zakup tzw. krótkoterminowego ubezpieczenia granicznego)

   W nawiązaniu do ostatniego z powyższych punktów warto nadmienić, że do Porozumienia Wielostronnego obecnie należą następujące kraje: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Zasady związane z Porozumieniem Wielostronnym obowiązują również na terenie kilku innych krajów i terytoriów zależnych - Lichtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspa Man oraz Wyspy Owcze.

   Jakie są konsekwencje podania nieprawdziwych danych przez kierowcę kupującego ubezpieczenie OC?

   Ubezpieczenie OC ma za zadanie zagwarantowanie ofiarom wypadków jak największej ochrony. Dlatego wprowadzono m.in. przepisy dotyczące automatycznego odnowienia umowy. Z tego samego powodu, obowiązująca ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. zabrania ubezpieczycielom wypowiadania umowy OC jeśli stwierdzą niezgodność informacji podawanych przez kierowcę ze stanem faktycznym. Tym niemniej, posiadacza samochodu podającego nieprawdziwe informacje (np. błędne dane pojazdu) będą czekały pewne sankcje. Chodzi o konieczność dopłacenia składki OC - proporcjonalnie do wyższego ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń ma prawo do ponownego przeliczenia składki (tzw. rekalkulacji) również wtedy, gdy na skutek sprzedaży zmienił się właściciel pojazdu mechanicznego.

   Warto pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeń obecnie mogą zweryfikować wiele informacji podawanych przez kierowcę dzięki bazom prowadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz administrację państwową (CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

   Jeżeli zakład ubezpieczeń zawarł z klientem umowę mimo niepodania przez niego wszystkich wymaganych informacji, to nie będzie mógł później domagać się dopłacenia składki. W praktyce taka sytuacja jest jednak mało prawdopodobna, bo ubezpieczyciele pilnują, aby formularz informacyjny wypełniany przed zawarciem umowy był kompletny. Dotyczy to również sytuacji, w której klient towarzystw ubezpieczeniowych korzysta z kalkulatora OC lub kalkulatora OC AC.

   Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni również kierującego przed obrażeniami?

   Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest polisą chroniącą odpowiedzialność cywilną kierowcy. To oznacza, że w razie stwierdzenia sprawstwa kierującego ubezpieczyciel zapewnia rekompensatę za poniesione szkody między innymi pieszym, rowerzystom, pasażerom tego samego pojazdu i osobom podróżującym innym pojazdem. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kierowca jako sprawca wypadku nie jest jednak chroniony przed szkodami osobowymi, które sam mógł ponieść. Wyjątek stanowi sytuacja, w której mamy do czynienia również z odpowiedzialnością drugiego kierującego (tzw. współsprawstwem wypadku). Wtedy rekompensata za szkody może zostać wypłacona z OC wykupionego przez drugiego kierowcę (po uwzględnieniu stopnia przyczynienia się do szkód).

   W związku z powyższym, warto zastanowić się, czy pakiet OC obejmujący również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jednak nie jest dobrym rozwiązaniem. Polisa NNW zapewni bowiem kierowcy rekompensatę za skutki obrażeń. W ramach takiego produktu ubezpieczeniowego, krewni kierującego, który poniósł śmierć w wypadku drogowym również otrzymają odpowiednią kwotę (zwykle wynoszącą 100% sumy ubezpieczenia). Warto pamiętać, że ubezpieczenie NNW zapewnia też dodatkową ochronę dla pasażerów pojazdu. Przepisy nie zabraniają bowiem wypłat za szkody osobowe (np. kalectwo) z kilku różnych ubezpieczeń.

   Pakiet polis komunikacyjnych (pakiet OC i AC) może uwzględniać także ubezpieczenie AC (autocasco). Z takiej dobrowolnej polisy warto skorzystać między innymi wtedy, gdy kierowca chce sfinansować naprawę uszkodzeń auta powstałych na skutek spowodowanego przez siebie wypadku. Pakiet OC i AC stanowi opłacalne rozwiązanie, bo ubezpieczyciele w ramach takiej oferty często przewidują obniżkę łącznej składki.

   Czy ochrona zapewniana przez OC działa także wtedy, gdy auto jest pożyczone?

   Zgodnie z przepisami, ochrona w ramach OC obejmuje wszystkich kierujących (w tym również osoby niebędące właścicielami pojazdu). Warto zwrócić uwagę, że ustawa z 22 maja 2003 r. mówi o ubezpieczeniu dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Posiadaczem nie musi być właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

   Ochrona wykupiona przez posiadacza/właściciela obejmuje każdego kierującego - w tym również osobę okazjonalnie korzystającą z pożyczonego auta lub motocykla. Sytuacja osoby pożyczającej auto lub inny pojazd staje się problematyczna jeśli okaże się, że w chwili spowodowanego wypadku nie istniała obowiązkowa ochrona z OC. W takiej sytuacji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po likwidacji szkody może się domagać solidarnego zwrotu poniesionych kosztów przez kierującego nieubezpieczonym pojazdem oraz posiadacza wspominanego pojazdu.

   Kiedy ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego świadczenia z ubezpieczenia OC (w ramach regresu)?

   Wbrew pozorom, obowiązkowe ubezpieczenie auta (OC) nie zapewnia bezwarunkowej ochrony. Na podstawie szczególnych przepisów firmy ubezpieczeniowe mogą domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od kierującego, który postępował w sposób szczególnie naganny. Takie roszczenie regresowe do sprawcy wypadku jest uzasadnione jeśli:

   • kierujący znajdował się w stanie po spożyciu/użyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila) lub w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 promila) albo w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub tzw. środków zastępczych
   • wypadek został spowodowany w sposób umyślny (np. w celu wyłudzenia odszkodowania)
   • sprawca wypadku po jego spowodowaniu zbiegł z miejsca kolizji
   • kierujący wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa (np. kradzieży)
   • okazało się, że kierujący nie miał wymaganego prawa jazdy lub jego prawo jazdy wygasło (w tym przypadku, sankcja dotycząca regresu nie obowiązuje jeśli do wypadku doszło podczas ratowania życia ludzkiego lub mienia albo pościgu za przestępcą)

   Trzeba podkreślić, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych również ma prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody. Dotyczy to sytuacji, w której kierowca nie posiadał obowiązkowego OC.

   Kiedy kierowcy przysługuje zwrot składki z ubezpieczenia OC?

   Zwrot składki z polisy OC przysługuje zawsze, gdy miał miejsce niewykorzystany okres ochrony. Obecnie taki zwrot jest rozliczany z dokładnością do jednego dnia. Przesłanki zwrotu składki zostały wymienione powyżej (zobacz odpowiedź na pytanie „W jakich sytuacjach ubezpieczenie OC samochodu wygasa?”). Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony nie później niż w ciągu 14 dni od: daty wypowiedzenia umowy, dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub daty powzięcia informacji o rozwiązaniu umowy z innych przyczyn.

   Czy były właściciel pojazdu otrzyma zwrot składki OC?

   Trzeba nadmienić, że w razie zakupu samochodu lub innego pojazdu posiadającego OC i wypowiedzenia umowy, odpowiedni zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi, który pokrył koszt polisy lub jego część. Taki sprzedawca pojazdu powinien przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Do obowiązków sprzedawcy należy również pisemne powiadomienie ubezpieczyciela o transakcji w ciągu kolejnych 14 dni.

   Dlaczego wyjeżdżając do niektórych krajów muszę posiadać Zieloną Kartę?

   Pewna grupa państw Starego Kontynentu niestety nie podpisała jeszcze Porozumienia Wielostronnego. Wspomniane porozumienie wyklucza obowiązek posiadania przez kierowców Zielonej Karty jako dodatkowego certyfikatu potwierdzającego międzynarodową ochronę w ramach OC. Przykładem państw nienależących do Porozumienia Wielostronnego są nasi wschodni sąsiedzi: Ukraina, Rosja i Białoruś. Kierowca nieposiadający Zielonej Karty, przed wjazdem do tych krajów będzie musiał wykupić ubezpieczenie graniczne. Krajowi ubezpieczyciele zwykle wydają Zielone Karty zupełnie za darmo albo po wniesieniu przez kierowcę niewielkiej opłaty.

   Czy będę mógł zrezygnować, jeśli kupię ubezpieczenie samochodu online (OC online) i później zmienię zdanie?

   Kierowca kupujący ubezpieczenia komunikacyjne przez Internet (np. w kalkulatorze ubezpieczeń), może liczyć na szczególne przywileje. Ustawa o prawach konsumenta zapewnia bowiem klientowi ubezpieczyciela 30 dni na odstąpienie od zawartej umowy. Taka rezygnacja wiąże się jedynie z koniecznością zapłacenia ubezpieczycielowi składki za wykorzystany okres ochrony.

   Warto pamiętać, że wspomniane uprawnienie dotyczy tylko konsumentów, czyli osób, które wykorzystują kalkulator OC i AC lub inny kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych do zakupu polisy potrzebnej na cele bezpośrednio niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową.

   Czym różni się oferta OC w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych?

   Polisy OC dla kierowców sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (np. TUZ) spełniają wszystkie warunki określone przez przepisy. W stosunku do polis oferowanych przez spółki akcyjne, sporym atutem jest np. możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez wszystkich klientów będących członkami TUW-u. Wykorzystanie idei ubezpieczeń wzajemnych zapewnia również konkurencyjne warunki cenowe oferowanych polis.

  Najczęstsze pytania o ubezpieczenie OC w TUZ

  1. W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie OC może być zawarte za pośrednictwem agenta/pośrednika, porównywarki, przez infolinię TUZ oraz online przez Kalkulator OC AC.

  1. Jak zapłacić składkę ubezpieczenia OC w TUZ Ubezpieczenia?

  Składka za ubezpieczenie OC może być płatna jednorazowo lub w ratach. Dopuszcza się płatność jednorazową albo ratalną w 2 i 12 ratach (HiPRO). Składka (cena ubezpieczenia) jest płatna gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system BLIK.

  1. Co się stanie jeżeli właściciel pojazdu zapomni o wykupieniu polisy OC?

  Polisa OC Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych, regulowanych Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych i za jej brak naliczane są kary, które w 2022 roku wynoszą:

  • do 3 dni - 1200 zł
  • 4 do 14 dni - 3010 zł
  • powyżej 14 dni - 6020 zł (kwoty dotyczą samochodów osobowych)

  Dodatkowo, brak ważnego ubezpieczenia OC w razie wypadku skutkuje koniecznością pokrycia z własnej kieszeni kosztów naprawy szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Będą to np.: koszty naprawy samochodu poszkodowanych oraz koszty leczenia lub rehabilitacji poszkodowanych.

  1. Czy w trakcie trwania polisy OC można wykupić dodatkowe ubezpieczenie samochodu?

  Przykro nam, aktualnie do trwającej polisy OC nie można wykupić ubezpieczenia AC. Można jednak zawrzeć umowę o AC jako oddzielną polisę.

  1. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC u poprzedniego ubezpieczyciela?

  Umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy. W zależności od wytycznych ubezpieczyciela można to zrobić pocztą (decyduje data stempla pocztowego), telefonicznie, mailowo lub u swojego agenta.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Karty Produktu
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK