Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

Ubezpieczenie OC samochodu – optymalna polisa OC

Ubezpieczenie OC - zalety polisy

 • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • Komfort finansowy osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim – w razie szkody odszkodowanie będzie wypłacone z polisy OC

Komu dedykowane jest ubezpieczenie OC?

Dla każdego, kto posiada zarejestrowany pojazd mechaniczny. W Polsce, tak jak w większości państw europejskich ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętaj, że konieczność zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu zarejestrowania pojazdu.

Jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie OC?

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC) obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii)

Jaki jest okres ubezpieczenia OC i suma gwarancyjna?

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
 • Umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych zawiera się na 12 miesięcy.

  *Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli KomunikacyjnychKarta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC)Karta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) - krótkoterminoweUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK