Zielona karta

Zalety

  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Komfort finansowy w przypadku gdybyśmy musieli pokryć szkody, które zostały wyrządzone

Do kogo skierowany jest produkt

  • Właściciel pojazdu mechanicznego tj. samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie RP, w myśl obowiązujących przepisów, zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia Zielonej Karty poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Państw będących członkami systemu Zielonej Karty wymienionych w dokumencie ubezpieczenia i w myśl przepisów obowiązujących na ich obszarach
  • Jeśli nie masz pewności, gdzie obowiązuje wymóg posiadania Zielonej Karty – możesz to sprawdzić we własnym zakresie na stronie: www.pbuk.pl

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW w okresie ubezpieczenia. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum określonych poniżej:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Umowę ubezpieczenia Zielonej Karty zawiera się co najmniej na 15 dni.

*Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Karta Produktu - Ubezpieczeni odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Zielona Karta