Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zielona Karta – Ubezpieczenie samochodu za granicą

  Zalety ubezpieczenia Zielona Karta

  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Komfort finansowy w przypadku gdybyśmy musieli pokryć szkody, które zostały wyrządzone

  Kto powinien skorzystać z ubezpieczenia Zielona Karta?

  • Właściciel pojazdu mechanicznego tj. samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie RP, w myśl obowiązujących przepisów, zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia Zielonej Karty poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Państw będących członkami systemu Zielonej Karty wymienionych w dokumencie ubezpieczenia i w myśl przepisów obowiązujących na ich obszarach
  • Jeśli nie masz pewności, gdzie obowiązuje wymóg posiadania Zielonej Karty – możesz to sprawdzić we własnym zakresie na stronie: www.pbuk.pl

  Jaki zakres ochrony gwarantuje Zielona Karta?

  Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od ubezpieczyciela, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

  Jaki jest okres ubezpieczenia i jego suma gwarancyjna?

  Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW w okresie ubezpieczenia. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum określonych poniżej:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

  Umowę ubezpieczenia Zielonej Karty zawiera się co najmniej na 15 dni.

  *Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Karta Produktu
  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK