Zgłoś szkodę

Start | Zgłoś szkodę
Rodzaj szkody:

Klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa (dalej „TUZ”).

Dane kontaktowe

Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia szkody oraz przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. Podstawą przetwarzania jest:

  1. w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 i art. 29 Ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
  2. podstawą przetwarzania, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 22maja 2003r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą przekazywane organom nadzorczym, w tym w szczególności KNF i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT, podmiotom uczestniczącym w procesie likwidacji szkody, w szczególności rzeczoznawcom, biegłym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla skutecznego zgłoszenia szkody oraz realizacji procesu likwidacji szkody.