Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z
  - prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadanym mieniem
  - posiadanym mieniem (zakres ograniczony).

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje

  • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), jak i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w OWU oraz w umowie ubezpieczenia
  • szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracowników Ubezpieczającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Ubezpieczającego
  • odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego w związku z odbywaniem przez nich delegacji służbowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Klauzuli_ 27 Podróże służbowe.

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe:

  • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
  • wyrządzone przez podwykonawców (z zachowaniem przez TUZ Ubezpieczenia prawa regresu na podstawie art. 828 k.c.),
  • wyrządzone najemcom przez wynajmującego,
  • powstałe podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych lub wyładunkowych, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności za szkody przedmiocie prac ładunkowych oraz w związku z prowadzeniem tych prac na statkach powietrznych lub pływających,
  • powstałe w następstwie przeniesienia ognia,
  • powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych,
  • wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile pojazdem wolnobieżnym kierowała osoba do tego uprawniona,
  • powstałe w związku z przebudową lub remontem nieruchomości będącej w posiadaniu Ubezpieczającego, o ile prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu oraz konstrukcji lub pokrycia dachu,
  • wynikłe z użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek drgań lub wibracji albo osunięcia się ziemi,
  • roszczenia regresowe zgłoszone Ubezpieczającemu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, będące następstwem wystąpienia szkody osobowej lub rzeczowej, za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o dowolną z 26 klauzul, wymienionych w Załączniku nr 1 do OWU. Włączona do umowy ubezpieczenia klauzula, rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej, jest zawsze wskazana w dokumencie ubezpieczenia.

  • Klauzula_01 OC za produkt
  • Klauzula_02 OC za czyste straty finansowe poniesione wskutek zmieszania/połączenia lub obróbki/przetworzenia wadliwego produktu
  • Klauzula_03 OC za czyste straty finansowe poniesione wskutek wadliwości rzeczy wytworzonej przy użyciu maszyn dostarczonych lub konserwowanych przez ubezpieczającego
  • Klauzula_04 OC za czyste straty finansowe poniesione wskutek demontażu wadliwego produktu i montażu produktu bez wad
  • Klauzula_05 OC za szkody wyrządzone pracownikom
  • Klauzula_06 OC w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub podobnych czynności
  • Klauzula_07 OC najemcy nieruchomości
  • Klauzula_08 OC najemcy rzeczy ruchomych
  • Klauzula_09 OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
  • Klauzula_10 OC za szkody w pojazdach silnikowych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
  • Klauzula_11 OC za szkody powstałe po wykonaniu prac lub usług
  • Klauzula_12 OC wzajemne
  • Klauzula_13 OC za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych
  • Klauzula_14 OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
  • Klauzula_15 OC organizatora imprezy niemającej charakteru imprezy masowej
  • Klauzula_16 OC za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych
  • Klauzula_17 OC za czyste straty finansowe
  • Klauzula_18 OC za szkody powstałe wskutek wibracji lub osunięcia się gruntu
  • Klauzula_19 OC za szkody w rzeczach gości hotelowych
  • Klauzula_20 OC z tytułu utrzymania dróg publicznych
  • Klauzula_21 OC z tytułu uszkodzenia lub utraty dokumentów
  • Klauzula_22 Reprezentantów
  • Klauzula_23 OC za szkody spowodowane działaniem wyrobów pirotechnicznych
  • Klauzula_24 OC za szkody wyrządzone przez dostarczoną energię
  • Klauzula_25 OC za szkody powstałe na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii
  • Klauzula_26 OC za szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

  Okres obowiązywania ubezpieczenia:

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, lub krótszy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu