Zgłoszenie szkody

Start | Likwidacja szkód

Zgłoszenie szkody

Informacje ogólne

Naszym celem jest profesjonalna i sprawna likwidacja szkód. Stale udoskonalamy proces obsługi klientów minimalizując formalności niezbędne do ustalania wysokości odszkodowania oraz ich wypłaty.

W przypadku zaistnienia szkody obowiązkiem poszkodowanego jest:

  • podjęcie wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenie zagrożonego mienia przed dalszą szkodą,
  • niezwłoczne powiadomienie Towarzystwa o powstaniu szkody, najpóźniej w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Zgłosić szkodę może:

  • poszkodowany z umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczający,
  • inna osoba upoważniona przez poszkodowanego lub ubezpieczającego.

Druk zgłoszenia szkody należy wypełnić po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, które zostało objęte ochroną ubezpieczeniową i z tego tytułu poszkodowany ubiega się o wypłatę odszkodowania bądź świadczenia.

Obowiązki ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane jest do:

  • wypłacenia odszkodowania lub świadczenia na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu (zgodnie z art. 15. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone powinno zostać w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania (zgodnie z art. 14. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.).

Jesteśmy tutaj
dla Ciebie:

22 327 60 60 zadzwoń do nas lub zamów
darmową rozmowę


Czekamy na Twój telefon:
pn. - pt. 8:00 - 18:00