Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zgłoś szkodę

  Start | Zgłoś szkodę
  Rodzaj szkody:

  Klauzula informacyjna

  Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 (dalej „TUZ”).

  Dane kontaktowe

  Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia szkody oraz przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. Podstawą przetwarzania jest:

  1. w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 i art. 29 Ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
  2. podstawą przetwarzania, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 22maja 2003r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane będą przekazywane organom nadzorczym, w tym w szczególności KNF i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT, podmiotom uczestniczącym w procesie likwidacji szkody, w szczególności rzeczoznawcom, biegłym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest konieczne dla skutecznego zgłoszenia szkody oraz realizacji procesu likwidacji szkody.

  Do skorzystania ze zgłoszenia internetowego niezbędne jest podanie adresu email. Na podany adres wysłane będzie potwierdzenie rejestracji szkody oraz dalsza korespondencja w czasie procesu likwidacji szkody
  MAPA
  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu