Zgłoś szkodę

Start | Zgłoś szkodę
Rodzaj szkody:

Klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 (dalej „TUZ”).

Dane kontaktowe

Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia szkody oraz przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. Podstawą przetwarzania jest:

  1. w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 i art. 29 Ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
  2. podstawą przetwarzania, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 22maja 2003r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą przekazywane organom nadzorczym, w tym w szczególności KNF i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT, podmiotom uczestniczącym w procesie likwidacji szkody, w szczególności rzeczoznawcom, biegłym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla skutecznego zgłoszenia szkody oraz realizacji procesu likwidacji szkody.

Do skorzystania ze zgłoszenia internetowego niezbędne jest podanie adresu email. Na podany adres wysłane będzie potwierdzenie rejestracji szkody oraz dalsza korespondencja w czasie procesu likwidacji szkody
MAPA
Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu