Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników

   Potrzebujesz ubezpieczenia?

   Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
   Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

   Ubezpieczenie OC Rolników - zalety oferty

   • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
   • Komfort finansowy w przypadku gdy będziemy musieli pokryć szkody, które zostały wyrządzone

   Kto podlega pod Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników?

   Właściciele gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie RP, w myśl obowiązujących przepisów, objęci są obowiązkiem posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Pamiętaj, że konieczność zawarcia ubezpieczenia powstaje już w dniu, kiedy stajesz się prawnym posiadaczem gospodarstwa.

   Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej OC rolników?

   • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność rolnika (jak również osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w jego gospodarstwie rolnym) w przypadku wyrządzenia szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
   • Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

   Na jaki okres czasu podpisywana jest polisa i jaka jest jej suma gwarancyjna?

   Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
   Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

   • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
   • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
    Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
   • Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy.

    * Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
    Informacja prawna
    Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
    wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
    oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
    także w Karcie Produktu.

    Dokumenty do pobrania

    Karta Produktu
    Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK