Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników

Zalety

 • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Komfort finansowy w przypadku gdy będziemy musieli pokryć szkody, które zostały wyrządzone

Do kogo skierowany jest produkt

Właściciele gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie RP, w myśl obowiązujących przepisów, objęci są obowiązkiem posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Pamiętaj, że konieczność zawarcia ubezpieczenia powstaje już w dniu, kiedy stajesz się prawnym posiadaczem gospodarstwa.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

 • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność rolnika (jak również osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w jego gospodarstwie rolnym) w przypadku wyrządzenia szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
 • Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy.

  * Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUKKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta