Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

Zalety

  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego
  • Wypłata odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową

Do kogo skierowany jest produkt

Jako właściciel gospodarstwa rolnego, jesteś objęty obowiązkiem posiadania ważnego ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Pamiętaj, że konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje już z dniem pokrycia budynku dachem.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

  • Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne i gospodarcze.
  • Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe
    w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynków mieszkalnych oraz gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, a także takich których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia. Ubezpieczeniem nie są także objęte namioty oraz tunele foliowe.
*Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

  • rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego
  • nowej w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUKKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta