Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

  Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolniczych - zalety polisy

  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego
  • Wypłata odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową

  Kto ma obowiązek Ubezpieczenia Budynków Rolniczych?

  Jako właściciel gospodarstwa rolnego, jesteś objęty obowiązkiem posiadania ważnego ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Pamiętaj, że konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje już z dniem pokrycia budynku dachem.

  Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

  • Ubezpieczeniem objęte są budynki mieszkalne i gospodarcze.
  • Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe
   w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynków mieszkalnych oraz gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, a także takich których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia. Ubezpieczeniem nie są także objęte namioty oraz tunele foliowe.
  *Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Umowa ubezpieczeniowa - okres obowiązywania i suma gwarancyjna

  Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy.

  Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:

  • rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego
  • nowej w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.
  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Karta Produktu
  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK