Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Likwidacja Szkód

Informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01): „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy miedzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe.

Każde zgłoszone przez poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane przez TUZ TUW indywidualnie.

Celem roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości tak, aby odszkodowanie ubezpieczeniowe jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Wysokość takiego odszkodowania jest ustalana z uwzględnieniem m.in. rozmiaru i rodzaju uszkodzeń pojazdu, jego stanu technicznego przez wypadkiem oraz jakości wykonanej naprawy pojazdu.

Starając się więc o realizację takiego roszczenia należy je zgłosić do TUZ TUW, który dokona stosownych ustaleń w zakresie wystąpienia ewentualnej utraty wartości handlowej pojazdu i określi wysokości należnego z tego tytułu odszkodowania.

Nie każda jednak naprawa powypadkowa pojazdu obniża jego wartość handlową. W związku z taką naprawą wartość handlowa pojazdu w niektórych przypadkach może wzrosnąć.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11), w przypadku gdy naprawa powypadkowa pojazdu prowadziłaby do wzrostu wartości rynkowej pojazdu, odszkodowanie obejmujące celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu, może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.


Informacje ogólne

Naszym celem jest profesjonalna i sprawna likwidacja szkód. Stale udoskonalamy proces obsługi klientów minimalizując formalności niezbędne do ustalania wysokości odszkodowania lub świadczenia oraz ich wypłaty. Przykładamy także niezwykłą wagę do rozwijania sieci niezależnych rzeczoznawców współpracujących z TUZ TUW.

W przypadku zaistnienia szkody Towarzystwo zobowiązane jest do przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, natomiast obowiązkiem Poszkodowanego jest:

  • podjęcie wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą,
  • niezwłoczne powiadomienie Towarzystwa o powstaniu szkody, najpóźniej w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Zgłosić szkodę może:

  • poszkodowany z umowy ubezpieczenia,
  • Ubezpieczający,
  • inna osoba upoważniona przez Poszkodowanego lub Ubezpieczającego,
  • inne towarzystwo ubezpieczeniowe lub policja.

Druk zgłoszenia szkody należy wypełnić po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, które zostało objęte ochroną ubezpieczeniową i z tego tytułu Poszkodowany ubiega się o wypłatę odszkodowania bądź świadczenia. W przypadku, ustnego zgłoszenia szkody, konieczne jest pisemne potwierdzenie tego faktu listownie, faksem, poprzez złożenie stosownego zaświadczenia w siedzibie jednostki terenowej.

Obowiązki ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane jest do:

  • wypłacenia odszkodowania lub świadczenia na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu (zgodnie z art. 15. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone powinno zostać w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania (zgodnie z art. 14. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.).

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

TUZ TUW wykazuje pełną otwartość do podejmowania dialogu, w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z Klientami. W myśl dobrze pojętej idei praktyk mediacyjnych, odbywających się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora, Towarzystwo wychodzi naprzeciw wypracowaniu satysfakcjonującego kompromisu. Postępowania mediacyjne prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.