Zasady Ładu Korporacyjnego

Start | O TUZ | Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informujemy, że TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („TUZ TUW”) przyjęło do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), które stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne TUZ TUW, w tym relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz wewnętrznych systemów i kluczowych funkcji, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Mając na uwadze powyższe, ZŁK zostały wprowadzone w TUZ TUW w szerokim zakresie wraz z zastosowaniem zasady możliwie najmniejszej ingerencji w pierwotną treść ZŁK, przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaną na jej stronie internetowej.

Wdrożenie i stosowanie ZŁK w TUZ TUW uwarunkowane jest, przede wszystkim:

  • zachowaniem zgodności z zasadą proporcjonalności,
  • zakresem wynikającym ze skali i charakteru działalności TUZ TUW,
  • o ile ZŁK nie będą stały w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • o ile ich stosowanie nie będzie wiązało się z nadmierną uciążliwością dla TUZ TUW.