Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start OC rolnika – jak sprawdzić i wybrać najlepszą ofertę

  OC rolnika – jak sprawdzić i wybrać najlepszą ofertę

  25.10.2023

  Wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą są zobowiązane do posiadania OC, czyli Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152). Jego brak skutkuje nałożeniem kary finansowej, w związku z czym warto na bieżąco sprawdzać termin obowiązywania.

  Kiedy należy zawrzeć umowę OC? 

  W chwili objęcia gospodarstwa rolnego należy niezwłocznie zawrzeć umowę OC. Niezależnie od tego, czy rolnik posiada w tym momencie jakiekolwiek uprawy bądź hodowlę zwierząt, do wypadku może dojść w związku z jakąkolwiek czynnością związaną z posiadaniem działalności. Co więcej, również w przypadku odziedziczenia gospodarstwa (tym samym zostania właścicielem samoistnym) należy wykupić ubezpieczenie OC – taka osoba nabyła status rolnika.

  Co obejmuje OC rolnika?

  Odszkodowanie w ramach ubezpieczenie OC w przypadku rolników zostanie wypłacone w przypadku uszkodzenia skutkującego:

  • śmiercią,
  • uszkodzeniem ciała, w tym również długotrwałym rozstrojem zdrowia lub jego utratą,
  • zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia.

  Zgodnie z tą zasadą, poszkodowany powinien mieć wypłacone zarówno pokrycie poniesionych szkód, jak również rekompensatę korzyści, jakie mógłby osiągnąć. W związku z tym, może on dochodzić:

  • jednorazowego zadośćuczynienia finansowego,
  • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, w tym również specjalną dietą oraz dostosowaniem warunków mieszkaniowych,
  • uzupełniającej renty, stanowiącej wyrównanie dochodu sprzed wypadku z tym uzyskiwanym po,
  • jeśli poszkodowany stał się wskutek wypadku inwalidą – jednorazowego odszkodowania, umożliwiającego podjęcia innej pracy,
  • renty na potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją,
  • zwrotu utraconych wskutek wypadku zarobków,
  • odszkodowania na naprawę bądź odkupienie utraconej rzeczy, mienia,
  • w przypadku uszkodzenia pojazdu – zwrotu kosztów holowania oraz pojazdu zastępczego.

  Jeśli poszkodowany poniesie śmierć, jego rodzina ma prawo ubiegać się o:

  • odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny,
  • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem poszkodowanego,
  • jednorazowego świadczenia finansowego, będącego rekompensatą za straty fizyczne i moralne,
  • zadośćuczynienia mającego na celu złagodzenie cierpienia fizycznego i psychicznego,
  • zadośćuczynienia, mającego na celu utrzymanie prawidłowych więzi rodzinnych.

  Jak sprawdzić OC rolnika?

  Umowę ubezpieczenia OC rolnik zawiera na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, zostaje ona automatycznie odnowiona. Rolnik nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków ani podpisywać kolejnej umowy. Są jednak sytuacje, w których nie dochodzi do automatycznego odnowienia, m.in. gdy:

  • rolnik nie zapłaci pełnej kwoty składki za poprzednie 12 miesięcy,
  • zostanie wypowiedziana umowa,
  • nastąpi upadłość zakładu ubezpieczeń społecznych lub zostanie mu cofnięta zgoda na świadczenie usług.

  Jeśli rolnik najpóźniej 1 dzień przed końcem umowy złoży jej wypowiedzenie, nie zostanie ona automatycznie przedłużona. Podobnie jak w przypadku przed upływem końca aktualnego ubezpieczenia, warto zgłosić się do doradcy, który porówna ceny OC w różnych towarzystwach. Dzięki temu możliwe jest znalezienie optymalnej oferty w najkorzystniejszej cenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że skorzystanie z nowej oferty jest możliwe dopiero po rezygnacji z poprzednich warunków. Sprawdzenie OC rolnika jest niezwykle istotne, ponieważ jego brak jest zagrożony karą.

  Jakie są skutki braku ubezpieczenia OC dla rolnika?

  W pierwszej kolejności rolnik, który nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC może podlegać karze grzywny w wysokości:

  • 1/10 minimalnego wynagrodzenia  w zakresie OC pracowników,
  • 1/4 minimalnego wynagrodzenia w zakresie ubezpieczenia budynków rolniczych.

  W przypadku szkody powstałej w momencie nie posiadania OC rolnik lub inna zatrudniona osoba będzie musiała zapłacić sama. Ubezpieczenie chroni m.in. przed takimi sytuacjami.

  Kontroli ubezpieczenia może dokonać wójt gminy, burmistrz starosta, prezydent miasta lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystko jest zależne od miejsca zamieszkania rolnika.

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze OC rolnika?

  Ubezpieczenie OC rolnika rolnika jest obowiązkową polisą, którą musi on zapewnić swojemu gospodarstwu. Jak można je sprawdzić i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? Doradca ubezpieczeniowy, oprócz porównania ceny oferowanej przez poszczególne towarzystwa, może zwrócić również uwagę na dodatkowe opcje, o jakie można rozszerzyć podstawową polisę.

  Oprócz OC ustawa nakłada na rolników obowiązek posiadania ubezpieczenia budynków rolnych. Oprócz tego można jednak dokupić m.in. ubezpieczenie NNW (w przypadku pożaru, gradobicia oraz innych zdarzeń losowych) a także te obejmujące dbałość o własne zdrowie oraz mieszkanie. Przed podjęciem decyzji co do konkretnego rodzaju oraz zakresu ubezpieczeń warto porównać kilka ofert i znaleźć taką, którą w pełni będzie odpowiadać potrzebom i rodzajowi prowadzonej działalności rolniczej.

  OC rolnika – konieczna ochrona

  Ubezpieczenie OC rolnika dotyczy zarówno samego rolnika, jak również jego rodziny oraz zatrudnionych osób. Jest to niezbędna ochrona przed skutkiem wypadków powstałych w gospodarstwie. Ustawa określa wysokie sumy gwarancyjne ubezpieczenia, czyli kwot, do jakich Ubezpieczyciel odpowiada za szkoda powstałe w wyniku konkretnych zdarzeń.

  Wybór OC rolnika powinien odbywać się w sposób przemyślany, aby dokładnie odpowiadał potrzebom. Należy zwrócić uwagę na możliwe, dodatkowe opcje oraz sumaryczną kwotę całej polisy. Ubezpieczenie obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po upływie tego czasu zostaje automatycznie przedłużone na kolejny rok. Najpóźniej 1 dzień przed końcem jego obowiązywania, można złożyć wypowiedzenie umowy i tym samym przenieść OC do innego towarzystwa.

  Doradca ubezpieczeniowy odpowie na wszystkie wątpliwości i pomoże w znalezieniu najlepszej oferty OC. Różnica w zakresie oraz sumach ubezpieczenia mogą być bardzo duże, w związku z czym warto skorzystać z pomocy specjalisty.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu