Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Zgłoszenie szkody

  Start | Likwidacja szkód

  SZANOWNI PAŃSTWO,

  W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ OBSŁUGA W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  ZGŁOSZENIA SZKÓD I INFORMACJA O SZKODZIE INFOLINIA (PN – PT G.8-18)

  TEL. 22 327 60 60

  DODATKOWO SZKODĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ TUTAJ

  ZGŁOŚ SZKODĘ

  BĄDŹ WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE NA ADRES:

  ZGLOSZENIE@TUZ.PL

  DOKUMENTY DO ZGŁOSZONEJ SZKODY NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES :
  SZKODY@TUZ.PL

  (PROSZĘ PAMIĘTAĆ UMIESZCZAĆ NR SZKODY W TYTULE MAILA).

  DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

  Informacje ogólne

  Naszym celem jest profesjonalna i sprawna likwidacja szkód. Stale udoskonalamy proces obsługi klientów minimalizując formalności niezbędne do ustalania wysokości odszkodowania oraz ich wypłaty.

  W przypadku zaistnienia szkody obowiązkiem poszkodowanego jest:

  • podjęcie wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenie zagrożonego mienia przed dalszą szkodą,
  • niezwłoczne powiadomienie Towarzystwa o powstaniu szkody, najpóźniej w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

  Zgłosić szkodę może:

  • poszkodowany z umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczający,
  • inna osoba upoważniona przez poszkodowanego lub ubezpieczającego.

  Druk zgłoszenia szkody należy wypełnić po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, które zostało objęte ochroną ubezpieczeniową i z tego tytułu poszkodowany ubiega się o wypłatę odszkodowania bądź świadczenia.

  Obowiązki ubezpieczyciela

  Towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane jest do:

  • wypłacenia odszkodowania lub świadczenia na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu (zgodnie z art. 15. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformowania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (zgodnie z art. 16. ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003),
  • w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacone powinno zostać w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania (zgodnie z art. 14. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.).