Start Podatek od nieruchomości: Co musisz wiedzieć o przepisach obowiązujących w 2024 roku?

Podatek od nieruchomości: Co musisz wiedzieć o przepisach obowiązujących w 2024 roku?

06.05.2024

Po długich miesiącach poszukiwań kupiłeś wymarzoną nieruchomość? Niedawno zacząłeś korzystać z danej nieruchomości jako właściciel lub też uzyskałeś prawo użytkowania wieczystego? A czy wiesz, że w każdym z tych przypadków nałożony zostaje na Ciebie obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości? 

Czym właściwie jest podatek od nieruchomości, jaka stawka obowiązuje od 2024 roku i czy faktycznie każdy zobligowany jest do zapłaty tej daniny publicznej? Odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest podatek od nieruchomości i kto jest zobowiązany do jego płacenia?

Jest to najprościej mówiąc specyficzna forma podatku majątkowego, którą obciążony finansowo jest każdy posiadacz nieruchomości. Mowa tutaj nie tylko o mieszkaniach czy domach jednorodzinnych, ale również gruntach oraz budynkach i budowlach, które są w całości (bądź jedynie częściowo) przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto zobligowany jest do zapłacenia podatku od nieruchomości? Podatek ten płacą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są:

  • użytkownikami wieczystymi gruntów;  
  • właścicielami obiektów budowalnych lub nieruchomości;  
  • posiadaczami całych nieruchomości (bądź tylko ich części) czy też obiektów budowlanych lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego lub wynika z umowy zawartej z właścicielem danego obiektu, Agencją Nieruchomości Rolnych czy też z innego tytułu prawnego (z wyłączeniem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości);
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości bądź obiektów budowlanych; 

Aktualne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku

Wzrost stawek podatkowych bynajmniej nie ominął podatku od nieruchomości – w 2024 roku po raz pierwszy od 25 lat wspomniany podatek wzrósł aż o 15%. Tak jak w ubiegłych latach, również i tym razem stawki podatku określane są indywidualnie przez każdą radę gminy w stosownych uchwałach, jednak dane wartości nie mogą przekraczać górnej granicy ustalonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu.

W niemal każdym przypadku stawka podatku ma charakter kwotowy. Jedyny wyjątek stanowi stawka od budowli (a więc zgodnie z definicją obiektów, które nie są budynkami) – tutaj stawka ma charakter procentowy i wynosi ona 2% wartości. Należy mieć również na względzie fakt, że w stosunku do przedsiębiorców, którzy przeznaczyli określoną część mieszkania (lub posiadanych gruntów) do realizacji celów prowadzonej działalności gospodarczej stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania.

Jeżeli chodzi o maksymalne ustalone stawki, to w 2024 roku prezentują się one następująco:

  • 1,15 zł/ 1 m² powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych;  
  • 33,10 zł/ 1 m² powierzchni użytkowej budynkach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej; 

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości 2024?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od tego czy mowa o osobie fizycznej czy też przedsiębiorstwie (np. spółce z o.o. bądź spółce akcyjnej).

Osoby fizyczne zobligowane są do uiszczenia należności w równo podzielonych ratach w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 lica 2024 roku. Z kolei wszyscy pozostali podatnicy podatek płacą za każdy kolejny miesiąc w proporcjonalnych ratach przez cały czas trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca. Jedynym wyjątkiem jest początek roku – wówczas wspomniana grupa podatek w samodzielnie ustalonej wysokości może opłacić do 31 stycznia.

Jeżeli dana nieruchomość (lub też obiekt budowlany) jest współdzielona przez osobę fizyczną oraz osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, to osoba fizyczna opłaca podatek od nieruchomości na zasadach do jakich winny się stosować osoby prawne. W takiej sytuacji osoba fizyczna nie otrzymuje także do rąk własnych decyzji o ustalonej wysokości należności koniecznych do zapłacenia.

Warto zaznaczyć, że wspomniana wyżej płatność ratalna nie obowiązuje w sytuacji, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 złotych. W takiej sytuacji podatnik powinien opłacić daninę w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca 2024.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez Internet?

Osobista wizyta w kasie gminy/urzędzie dzielnicy czy też opłacenie należnego podatku u inkasenta bynajmniej nie są jedynymi, dostępnymi możliwościami – istnieje bowiem kilka sposobów opłacenia podatku od nieruchomości, a jedną z nich jest właśnie płatność przez Internet, którą możesz wykonać z każdego dowolnie wybranego miejsca na ziemi o dowolnej godzinie (oczywiście w terminie nie przekraczającym tego podanego w dostarczonej listownie decyzji).

Najłatwiejszym i najmniej czasochłonnym sposobem jest dopełnienie formalności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Wystarczy, że zalogujesz się na swoim własnym profilu wpisując numer klienta oraz hasło, a następnie utworzysz nowy przelew na konkretną kwotę wpisując prawidłowego odbiorcę wraz z numerem rachunku bankowego oraz tytuł płatności umożliwiający następnie identyfikację transakcji właściwym organom. Całość zajmie Ci dosłownie kilka minut.

Jakie są ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości?

Na koniec dobre wiadomości dla wybranych szczęśliwców – Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w wielu przypadkach przewiduje ulgi, a nawet całkowite zwolnienia od konieczności opłaty podatku od nieruchomości.

O jakich sytuacjach mowa? Zwolnienie z tegoż podatku przysługuje m.in. w przypadku:

–  budynków gospodarczych (bądź ich wydzielonych częściach):

  • przeznaczonych pod działalność leśną lub rybacką, 
  • znajdujących się na gruntach gospodarstw rolnych, 
  • zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 

– gruntów oraz budynków wpisanych indywidulanie do rejestru zabytków (pod warunkiem ich konserwacji oraz utrzymania zgodnie z przepisami dot. ochrony zabytków);

– nieruchomości (bądź ich części) zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez stosowne organizacje; 

– żłobków oraz klubów dziecięcych i prowadzących je podmiotów, w zakresie nieruchomości przeznaczonych na ich prowadzenie; 

– instytutów badawczych; 

– gruntów oraz budynków będących we władaniu muzeów rejestrowanych; 

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, rada gminy właściwa dla danego miejsca może zarządzić także własne, inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Natomiast jeżeli chodzi o ulgi od tytułowego podatku, jego wysokość można obniżyć na dwa sposoby – poprzez skrupulatną weryfikację powierzchni użytkowej oraz prawidłową kwalifikację obiektów będących przedmiotem opodatkowania.

Ubezpieczenia nieruchomości w TUZ: bezpieczeństwo i komfort w czterech kątach

Chcesz zadbać o komfort własny oraz najbliższych i ubezpieczyć swój dom od nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń? Zapoznaj się z propozycjami dostępnymi w TUZ, wykup polisę idealnie dopasowaną do Twoich wymagań i zaufaj posiadającej wieloletnie doświadczenie marce o ugruntowanej pozycji, którą wybrały tysiące Polaków.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnie dedykowanych stronach ubezpieczenie mieszkaniaubezpieczenie domu

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu