Start Oferta ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

Oferta ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ

17.05.2023

Ubezpieczenia dla biznesu oferowane w TUZ, obejmują trzy linie. Pierwsza to tradycyjnie klasyfikowane jako „majątkowe”, czyli: mienia, techniczne i odpowiedzialności cywilnej. Dwie kolejne to: floty komunikacyjne i ubezpieczenia finansowe.

1. Ubezpieczenia majątkowe

 • Ubezpieczenie mienia

Wprowadzone pod koniec 2022 roku ubezpieczenia mienia zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek ze względu na szeroki zakres w wariancie podstawowym. Nowy produkt skonsolidował cztery OWU w jedno oraz znacząco rozszerzył zakres ubezpieczenia. Można zatem ubezpieczyć się zarówno w wariancie od ryzyk nazwanych lub w formule all risk. Do szczególnych wyróżników należą: ubezpieczenie od kradzieży oraz od przepięć – niezależnie od przyczyny – w standardowym zakresie, szeroka definicja ryzyk deszczu i wiatru (m.in. brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru). W standardzie ubezpieczenia są również dodatkowe koszty poniesione po szkodzie.

Ochronę rozszerza 13 klauzul dodatkowych, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu. Inne, oczekiwane cechy produktu to: klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% lub wg formuły szkody oraz automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych.

Sprawdź korzyści ubezpieczenia mienia>>>

 • Ubezpieczenie od utraty zysku

W ostatnich dniach do oferty TUZ weszło ubezpieczenie od utraty zysku, tzw. „BI – Business Interruption”, w standardzie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, z wyjątkową na rynku klauzulą kosztów awaryjnych.

– Pomoże ono przedsiębiorcy utrzymać płynność finansową w okresie przestoju produkcyjnego lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu. W ramach polisy, TUZ pokryje zarówno koszty stałe jak i niezrealizowany zysk Ubezpieczonego w tzw. okresie odszkodowawczym, trwającym nawet 24 miesiące. – mówi Jarosław Pieczko, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w związku z prowadzoną przez siebie działalnością operacyjną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona wystąpieniem szkody rzeczowej w mieniu, a także zwiększone i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności oraz nakłady finansowe, poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu i w efekcie strat w ubezpieczeniowym zysku brutto. Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule produktowe:  utrata zysku wskutek braku dostawy mediów, braku dostępu do zakładu, szkód u dostawców lub odbiorców oraz kosztów rzeczoznawców.

Nowością rynkową jest klauzula kosztów awaryjnych – mówi Monika Wolnicka, Koordynator ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia – obejmująca koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, koszty ekspertów, serwisu i zarządzania kryzysowego.  Klauzula ta działa od momentu wystąpienia szkody i dotyczy nie tylko zdarzeń objętych ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

Sprawdź korzyści ubezpieczenia od utraty zysku >>>

W dalszej kolejności pojawią się w ofercie TUZ nowe ubezpieczenia techniczne: ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego i maszyn od awarii. Odświeżone zostaną też ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz prac budowlano-montażowych.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tyt. prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, wzmocniło portfolio TUZ w listopadzie 2022 roku. Tworząc ten produkt, zespół TUZ skupił się na rozbudowie podstawowego zakresu ubezpieczenia.
Najważniejsze cechy tego produktu to:

 • szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców),
 • rozszerzony zakres terytorialny (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii),
 • rozszerzona o pracownika tymczasowego definicja pracownika,
 • włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi,
 • rozszerzenie o zatrucie pokarmowe klauzuli OC za produkt,
 • dodanie do standardu ochrony niezbędnych kosztów ochrony prawnej lub wynagrodzenia rzeczoznawców
 • aż 27 możliwych klauzul rozszerzających.

Sprawdź korzyści ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia>>>

 • Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

TUZ jest wyjątkowo zaangażowany w ubezpieczanie branży odpadowej. Jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli na rynku zna się m.in. na specyfice produkcji paliwa RDF z odpadów, która wymaga specjalistycznego podejścia.

Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego skierowane jest do posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów. Stanowi zabezpieczenie, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko konieczności poniesienia kosztów wykonania zastępczego w związku z niewykonaniem obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego wynikających z decyzji wydanej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach to jest wynikającego z niej obowiązku, do usunięcia odpadów i szkód w środowisku, w ramach prowadzonej działalności objętej zezwoleniem, o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy o odpadach.

Sprawdź korzyści ubezpieczenia kosztów przetwarzania odpadów >>>

 

 • OC Zawodowe

W ofercie TUZ znajdują się również obowiązkowe i nie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla Agentów, zarządców nieruchomości, pośredników sprzedaży kredytów hipotecznych, prowadzących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych czy przewoźników drogowych. Poza obowiązkowymi OC, TUZ przygotuje również ofertę na inne, wymagające szczególnych warunków ubezpieczenia zawodowe, w tym m.in.: specjalne programy OC dla funkcjonariuszy czy urzędników z dodatkowymi klauzulami dostosowanymi do danej grupy zawodowej (RODO, karno-skarbowa).

Sprawdź korzyści ubezpieczeń OC zawodowych >>>

 

2. FLOTY KOMUNIKACYJNE

W ofercie TUZ znajdują się wszystkie produkty z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych potrzebne do ubezpieczenia flot pojazdów: od obowiązkowego OC przez AC All Risk po rozbudowane Assistance. Dodatkowe Autoszyby czy NNW komunikacyjne to już rynkowe standardy, które TUZ również ma w swojej ofercie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak mniej popularne OC nadwyżkowe, szczególnie ważne w przypadku flot transportu ciężkiego, świadczących usługi przewozu międzynarodowego.

Sprawdź ofertę ubezpieczenia flot >>>

 

3. UBEZPIECZENIA FINANSOWE – GWARANCJE

Gwarancje ubezpieczeniowe to ważny składnik ochrony przedsiębiorstwa. TUZ może zaoferować firmom dużych, średnim i małym gwarancje zapłaty wadium, kontraktowe oraz wad i usterek. Maksymalny, dopuszczalny limit zaangażowania dla jednego Klienta lub grupy Klientów powiązanych, wynosi aż 5 mln zł. Wkrótce w ofercie pojawią się również gwarancje zwrotu zaliczki.

Sprawdź ofertę gwarancji finansowych >>>

 

Jakie jest podejście TUZ do działania na rynku korporacyjnym?


– Dobry ubezpieczyciel korporacyjny powinien być otwarty na potrzeby klienta, właściwie rozumieć ryzyko i umiejętnie je wyceniać, być gotowym do negocjacji, decyzyjny i terminowy. Jesteśmy tego świadomi i zmieniamy się we właściwym kierunku – mówi Jarosław Pieczko, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych.

 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu