Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

Start | Likwidacja szkód | Szkoda osobowa / rzeczowa | Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • akt zgonu ubezpieczonego,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
 • opis okoliczności wypadku,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy,
 • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, sporządzone przez policję, prokuraturę lub sąd,
 • protokół sekcji zwłok, o ile była wykonana.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć w wybranym Oddziale TUZ TUW.

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUZ TUW,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu