Zgłaszam szkodę na osobie / rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

Start | Likwidacja szkód | Szkoda osobowa / rzeczowa | Zgłaszam szkodę na osobie / rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy oc sprawcy zdarzenia,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej,
 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia,
 • rodzaj doznanych obrażeń ciała,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenia świadków zdarzenia
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),

W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto – najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy – istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu