Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów realizujących kontrakty budowlano – montażowe, tj.: Inwestora, Generalnego Wykonawcy, lub podwykonawcy.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

  • szkody materialne powstałe w przedmiocie kontraktu, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych (poza zdarzeniami wyraźnie wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia) prac budowlano-montażowych objętych kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym w materiałach które mają zostać wbudowane lub zamontowane, sprzęcie, narzędziach, wyposażeniu i zapleczu budowy, maszynach budowlanych
  • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót
  • Ponadto zakres ubezpieczenia można modyfikować za pomocą dodatkowych klauzul rozszerzających i zawężających zakres ubezpieczenia

Jaki jest okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres realizacji kontraktu.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaAnkieta Potrzeb KlientaKarta Produktu