Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie od utraty zysku pomoże przedsiębiorcy utrzymać płynność finansową w okresie przestoju lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu. W ramach polisy, TUZ Ubezpieczenia pokryje koszty stałe i zysk Ubezpieczonego w tzw. okresie odszkodowawczym, trwającym nawet 24 miesiące.

  Ochroną ubezpieczeniową objęty jest:

  • przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w związku z prowadzoną przez siebie działalnością operacyjną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona wystąpieniem szkody rzeczowej w mieniu,
  • zwiększone i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności oraz nakłady finansowe poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu i w efekcie strat w ubezpieczeniowym zysku brutto.

  Ochrona ubezpieczeniowa od utraty zysku może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule produktowe:

  • Klauzula braku dostawy mediów
  • Klauzula braku dostępu do zakładu
  • Klauzula dostawców i/lub odbiorców
  • Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców.

  Zakres ubezpieczenia

  Zakres ubezpieczenia - zgodnie z przyjętym wariantem ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw tj.:

  • od ryzyk nazwanych - obejmującym następujące zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, dym i sadza, wybuch, upadek statku powietrznego, wiatr, grad, śnieg i lód, lawina, osuwanie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotu na ubezpieczone mienie, zalanie, deszcz, pękanie mrozowe, powódź, przepięcie
  • od ryzyk nienazwanych - obejmującym szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia wskutek zajścia zdarzenia losowego, z zastrzeżeniem ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU i dokumencie ubezpieczenia.

  Do kogo skierowane jest ubezpieczenie

  Produkt skierowany jest do przedsiębiorców ubezpieczających swoje mienie w TUZ Ubezpieczenia i prowadzących pełną księgowość, w rozumienu przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

  Nowość na rynku! Klauzula kosztów awaryjnych

  Wyjątkowa na rynku klauzula awaryjna

  Nowością na rynku jest klauzula kosztów awaryjnych obejmująca koszty przeniesienia działalności do innej lokalizacji, koszty ekspertów, serwisu i zarządzania kryzysowego. Klauzula ta działa od momentu wystąpienia szkody i dotyczy nie tylko zdarzeń objętych ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

  Jak w każdym ubezpieczeniu korporacyjnym TUZ, docelowa umowa szyta jest na miarę potrzeb klienta.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu