Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, związku z wykonywaną działalnością.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Suma gwarancyjna:

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.
  • Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowychKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta