Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus

  Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus - atuty oferty

  • możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do profilu działalności firmy
  • dostosowanie produktu do nowych odbiorców: wspólnoty mieszkaniowe, warsztaty samochodowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, restauracje, bary i inne punkty gastronomiczne, apteki, przychodnie weterynaryjne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

  Do kogo skierowany jest Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus?

  Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus to atrakcyjny program kompleksowego ubezpieczenia skierowany do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcami) oraz do osób fizycznych posiadających budynki wielomieszkaniowe lub użytkowe.

  Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

  Ubezpieczenie mienia:

  Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Mienie od kradzieży
  z włamaniem i rabunku
  Budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne v
  Maszyny, urządzenia i wyposażenie v v
  Środki obrotowe v v
  Wartości pieniężne v v
  Mienie pracownicze v v

  Zakres może być rozszerzony o: katastrofę budowlaną, przepięcie, akt terroru, graffiti (w ubezpieczeniu budynków) oraz koszty poszukiwania przyczyny szkody, rozmrożenie środków obrotowych

  Ponadto przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  Zakres ubezpieczenia
  Szyby i inne przedmioty szklane całkowite lub częściowe stłuczenie (rozbicie) przedmiotu ubezpieczenia
  Sprzęt elektroniczny mienie od wszystkich ryzyk (w tym kradzież z włamaniem)

  Przedmiot ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

  • dane i zewnętrzne nośniki danych
  • sprzęt przenośny - możliwość rozszerzenia dodatkowo o kamery i aparaty fotograficzne telefony komórkowe i smartfony oraz o zakres terytorialny na pozostałe kraje EU
  Ładunki w transporcie krajowym ogień i innych zdarzeń losowych, kradzież mienia ze środka transportu lub rabunku w czasie transportu, wypadek środka transportu
  Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności dodatkowe i udokumentowane koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzeniu tej działalności, na skutek szkody w mieniu, za którą TUZ TUW przyjęło odpowiedzialność ubezpieczeniową.
  Klauzule dodatkowe – możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o
  • automatyczne pokrycie - Klauzula dodatkowa nr 01
  • mienie składowane na wolnym powietrzu - Klauzula dodatkowa nr 02
  • drobne prace budowlano-remontowe Klauzula dodatkowa nr 03
  • Ubezpieczenie Apteki - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków
  • Klauzula dodatkowa nr 04
  • ubezpieczenie urządzeń lub ich części na stałe zamontowanych na zewnątrz budynków i budowli Klauzula dodatkowa nr 05

  Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej:

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim:

  • Zakres podstawowy – w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia
  • Zakres ograniczony - w związku z posiadaniem mienia (z wyłączeniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej)

  Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzony poprzez włączenie klauzul:

  • Klauzula nr 1 – OC najemcy nieruchomości
  • Klauzula nr 2 – OC najemcy mienia ruchomego
  • Klauzula nr 3 – OC pracodawcy
  • Klauzula nr 4 - OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • Klauzula nr 5 – OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi
  • Klauzula nr 6 – OC za produkt
  • Klauzula nr 7 – OC podwykonawcy
  • Klauzula nr 8 – OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi
  • Klauzula nr 9 - OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
  • Klauzula nr 10 – OC za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych
  • Klauzula nr 11 - OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
  • Klauzula nr 12 - OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
  • Klauzula nr 13 - OC za szkody w rzeczach gości hotelowych
  • Klauzula nr 14 - OC organizatora imprezy niemającej charakteru imprezy masowej
  • Klauzula nr 15 - OC Apteki
  • Klauzula nr 16 - OC zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego
  • Klauzula nr 17 – OC lekarza weterynarii

  Pakiet Bezpieczny Przedsiębiorca Plus - okres obowiązywania polisy

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy, lub krótszy np. w przypadku ubezpieczenia OC organizatora imprezy rekreacyjnej lub innej nie będącej imprezą masową.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu