Start UFG – czym jest i jak działa?

UFG – czym jest i jak działa?

03.02.2020

Poruszanie się w ruchu drogowym oparte jest przede wszystkim na zaufaniu. Kierowcy, rowerzyści czy piesi wierzą, że inni użytkownicy drogi zastosują się do ustalonych zasad i nie spowodują kolizji z ich udziałem. Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, jest także wykupienie ubezpieczenia, które pokryje szkody, jeżeli do wypadku mimo wszystko dojdzie. Zdarza się jednak, że kierowcy nie dopełniają tego obowiązku i wówczas z pomocą przychodzi UFG. Czym jest i jak działa ta instytucja?

Co to jest UFG?

Rozwinięcie skrótu UFG brzmi: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co kryje się pod tą nazwą? Otóż jest to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, są nieznani lub nie dopełnili obowiązku, jakim jest aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Z powyższej definicji wynika, że UFG to instytucja, która chroni interesy uczestników ruchu drogowego przed nierzetelnością i zaniedbaniami innych użytkowników dróg. Gdyby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypełniał swojej roli, ofiary wypadków byłyby podwójnie poszkodowane w przypadku niedopełnienia przez sprawcę obowiązku posiadania OC.

Skąd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pozyskuje środki na wypłatę świadczeń dla ofiar wypadków spowodowanych przez nieznanych lub nieubezpieczonych kierowców? Odpowiedź jest nadzwyczaj prosta – ze składek, które opłacają obowiązkowi właściciele pojazdów, a więc tacy, którzy rozumieją, jak ważne jest posiadanie wymaganego ubezpieczenia. Jest to najważniejszy argument przemawiający za tym, że każdy kierowca powinien dbać o ubezpieczenie samochodu, gdyż nie sposób przewidzieć, czy kiedyś nie będzie musiał skorzystać ze środków gromadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Sprawca wypadku nieznany lub bez OC – co robić?

UFG wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych zarówno przez sprawców nieznanych, jak i nieubezpieczonych. Procedury przekazywania świadczeń w obu tych przypadkach różnią się jednak i trzeba mieć to na uwadze.

W sytuacji, w której nie da się ustalić tożsamości sprawcy, a w spowodowanym przez niego wypadku ktoś zginął lub rozstrój zdrowia ofiary utrzymywał się powyżej 14 dni, UFG wypłaci 100% należnych świadczeń. Mówimy wówczas o odszkodowaniu, które zostanie wypłacone, gdyż powstała tzw. szkoda osobowa.

W wyniku wypadku najczęściej pojawia się także szkoda majątkowa, np. w postaci zniszczonego pojazdu. UFG również w takiej sytuacji może wypłacić odszkodowanie. Musi to być jednak poważne zdarzenie, w wyniku którego ktoś zginął lub rozstrój jego zdrowia trwał powyżej 14 dni. Ofiara wypadku nie otrzyma  wówczas pełnego pokrycia szkód, gdyż Fundusz w takim przypadku pomniejsza świadczenie każdorazowo o 300 euro.

Bardzo ważny jest również fakt, że jeśli ofiara wypadku posiada wykupione ubezpieczenie AC (Autocasco), to w pierwszej kolejności musi ubiegać się o wypłatę świadczeń od swojego ubezpieczyciela, natomiast UFG pokryje wówczas wartość utraconych zniżek.

W sytuacji, w której sprawca wypadku nie posiada ważnego OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca ofierze 100% odszkodowania, zarówno w wyniku poniesionych szkód osobowych, jak i majątkowych. Skąd ta różnica? Skoro UFG zna dane sprawcy, to wie kogo ma obciążyć całą wartością wypłaconego ofierze świadczenia i dokonuje tego za pomocą tzw. regresu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Zgłoszenia zaistniałej szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego najłatwiej dokonać za pośrednictwem ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Może to być po prostu firma, w której ofiara ma wykupione swoje OC. Cała procedura zawiera się pokrótce w trzech poniższych punktach:

  1. Ubezpieczyciel bierze na siebie przeprowadzenie procesu odszkodowawczego na podstawie dokumentów, o których dostarczenie prosi osobę poszkodowaną. W ten sposób ustala się wysokość należnego odszkodowania.
  2. Ubezpieczyciel przekazuje całość dokumentacji do UFG z zamiarem otrzymania odszkodowania dla ofiary wypadku.
  3. UFG OC w ciągu 30 dni od wpłynięcia dokumentacji wydaje decyzję dotyczącą wypłaty świadczenia.

Jak UFG egzekwuje obowiązek wykupienia OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to nie tylko organ wypłacający odszkodowania, ale także kontrolujący wypełnianie przez właścicieli pojazdów obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC. Narzędziem, które pomaga w osiągnięciu tego celu, jest prowadzona przez Fundusz baza UFG, zawierająca spis wszystkich sprzedanych polis OC. Każdy, kto posiada numer rejestracyjny i VIN, może sprawdzić dane ubezpieczeniowe pojazdu na konkretny dzień.

Dodatkowym działaniem egzekwującym obowiązek posiadania OC są oczywiście kary grożące za jego niedopełnienie. Brak wykupionego ubezpieczenia przez okres powyżej 14 dni skutkuje nałożeniem naprawdę sporych sankcji, bo w przypadku samochodu osobowego maksymalna kara w 2020 roku wynosi aż 5200 zł.

W związku z powyższym oraz dla dobra każdego kierowcy niezmiernie ważne jest, aby pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych w odpowiednim terminie.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu