Start Ubezpieczenie upraw rolnych 2023 z dopłatą. Przypominamy stawki i zasady!

Ubezpieczenie upraw rolnych 2023 z dopłatą. Przypominamy stawki i zasady!

18.04.2023

TUZ Ubezpieczenia sprzedaje ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składki z budżetu państwa od 23 marca. Takie ubezpieczenie oferuje tylko kilka towarzystw ubezpieczeniowych na rynku.
Ubezpieczenie z dopłatą z budżetu państwa to ubezpieczenie spełniające potrzeby wielu rolników, dlatego TUZ Ubezpieczenia ponownie, wraz z początkiem wiosny wprowadził je do swojej oferty.

Ubezpieczenie upraw z dopłatą – co to jest i jakie warunki musi spełnić Rolnik?

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje, że rolnik opłaca tylko część składki należnej ubezpieczycielowi. Drugą część składki – nawet do 65% – dopłaca budżet państwa.
Warunkiem ubezpieczenia upraw jest ich wysianie lub wysadzenie do gruntu.

Rolnik spełni obowiązek ubezpieczenia upraw, jeżeli zawrze umowę ubezpieczenia dla co najmniej 50% powierzchni swoich upraw podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, powodzi, suszy, przymrozków lub ujemnych skutków przezimowania. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy. Rolnicy posiadający ubezpieczenie dla co najmniej połowy swojej produkcji (upraw) w przypadku klęski otrzymują pełną pomoc z budżetu państwa. Rolnicy, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia, w przypadku klęski otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę.

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

W myśl Ustawy, dopłaty do składki dla ubezpieczeń upraw obejmują łącznie 10 ryzyk, w tym: pięć ryzyk obowiązkowych (grad, powódź, susza, przymrozki, ujemne skutki przezimowania) oraz pięć ryzyk dobrowolnych (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina).
Rolnik może wykupić w TUZ również rozszerzenie ochrony o ryzyko ognia, rozumiane jako szkody powstałe w ubezpieczonych uprawa w wyniku działania ognia, Przedmiotem ubezpieczenia w tym zakresie mogą zostać objęte uprawy: zbóż, rzepaku, tytoniu, chmielu, które ubezpieczony wskazał w umowie ubezpieczenia. Ryzyko ognia nie wchodzi w skład ryzyk dotowanych z budżetu państwa.

Ubezpieczenia z dopłatą dla gospodarstw własnych, dzierżawionych i dużych przedsiębiorstw rolnych

TUZ zawiera umowy z producentami rolnymi, którzy prowadzą produkcję rolną we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym. Umowy dla dużych przedsiębiorstw można zawierać po otrzymaniu przez nie pisemnej zgody z MRiRW na zawarcie ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa. Warto tu wyjaśnić, co to znaczy “duże przedsiębiorstwa”. To te zatrudniające ponad 250 osób i których obrót roczny przekracza 50 mln euro. To także te przedsiębiorstwa, których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro. Klient zobowiązany jest okazać taką zgodę, aby można było wystawić polisę.

Nowe, wyższe sumy ubezpieczeń upraw w 2023 roku

Sumy ubezpieczenia dla 1h upraw rolnych wyliczane są na podstawie konkretnych wskaźników i nie mogą przekraczać maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

•    26 300 zł – dla zbóż,
•    17 400 zł – dla kukurydzy,
•    18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku,
•    48 000 zł – dla chmielu,
•    39 700 zł – dla tytoniu,
•    235 300 zł – dla warzyw gruntowych,
•    130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
•    79 600 zł – dla truskawek,
•    39 100 zł – dla ziemniaków,
•    20 000 zł – dla buraków cukrowych,
•    16 500 zł – dla roślin strączkowych;

Sumy ubezpieczeń zwierząt gospodarskich też wzrosły w 2023 roku

Z kolei do jednej sztuki zwierzęcia MRiRW zaproponowało następujące stawki:

•    14 200 zł – dla bydła
•    14 400 zł – dla koni
•    1 100 zł – dla owiec
•    700 zł – dla kóz
•    1 800 zł – dla świń
•    53 zł – dla kur, perlic i przepiórek
•    65 zł – dla kaczek
•    250 zł – dla gęsi
•    210 zł – dla indyków
•    1 100 zł – dla strusi.

Ochrona w odniesieniu do zwierząt obejmuje padnięcie lub ubój z konieczności w wyniku zdarzeń losowych. Możliwe jest rozszerzenie o niedotowaną z budżetu państwa klauzulę ubezpieczenia zwierząt od ognia.

Zapraszamy do kontaktu!

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu