Start Ubezpieczanie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – ochrona przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń

Ubezpieczanie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – ochrona przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń

22.09.2023

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, będących wynikiem nagłego zdarzenia w pracy lub w życiu prywatnym. Ubezpieczenie NNW jest elastycznym świadczeniem, które można z łatwością dopasować do indywidualnych potrzeb. Przeznaczone jest nie tylko dla osób obawiających się nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, ale także dla uczniów i osób uprawiających sport. 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – co to oznacza?

Czym są następstwa nieszczęśliwych wypadków? Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, w skrócie NNW są definiowane jako uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, będąca efektem nieszczęśliwego wypadku. Jeśli osoba poszkodowana doznała poważnego urazu niezależnie od swojej woli to uznaje się, że był to nieszczęśliwy wypadek. Niestety w kodeksie cywilnym brak jednoznacznej definicji nieszczęśliwego wypadku. Przed wykupieniem ubezpieczenia warto zapoznać się z szczegółowymi przepisami znajdującymi się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW – różnorodność ofert

Istnieje szeroka gama ubezpieczeń NNW. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych mają na celu ochronę przed skutkami wypadku, w wyniku którego nastąpiło poważne uszkodzenie ciała i konieczne będzie długie leczenie oraz rehabilitacja. Świadczenia wynikające z ubezpieczenia NNW realizowane są 24/7 i obejmują wypadki zaistniałe w trakcie wykonywania pracy i w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia NNW łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb. Obejmują one wsparcie finansowe po wypadku, wypłacane, gdy nastąpi trwałe pogorszenie zdrowia lub śmierć. Polisa gwarantuje również organizację i pokrycie kosztów usług związanych z wypadkiem, np. transportu medycznego, hospitalizacji, dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, opieki domowej, opieki nad osobami niesamodzielnymi i zwierzętami domowymi oraz pomocy psychologicznej.

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę także podczas amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportów. Obejmuje wypadki, które miały miejsce w czasie treningów i zawodów.

Świadczenie z polisy NNW stanowi pomoc finansową dla poszkodowanego w pierwszym okresie powrotu do zdrowia. Jednakże następstwa nieszczęśliwych wypadków mogą być na tyle poważne, że wywołują trwały uszczerbek na zdrowiu i uniemożliwiają powrót do aktywności zawodowej. W takich sytuacjach konieczna może się okazać pomoc innych instytucji, w tym ZUS-u, do których można zwrócić się po wypłatę świadczeń, takich jak renta czasowa.

Ubezpieczenie NNW jest również sposobem na dodatkowe wsparcie finansowe dla najbliższych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osoby, której zarobki stanowią znaczną część dochodu gospodarstwa domowego.

Cechą, która wyróżnia ubezpieczenie NNW jest możliwość posiadania kilku polis tego typu. Każda osoba może zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia NNW i, jeśli zaistnieje nieszczęśliwe zdarzenie, spełniające warunki polisy, uzyskać wypłatę kilku świadczeń.

Zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Zakres ubezpieczenia NNW uzależniony jest od pakietu oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Każda polisa precyzyjnie określa w jakich warunkach ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Jakie świadczenia wchodzą w zakres pakietu indywidualnego ubezpieczenia NNW? O to kilka przykładów:

 • wypłata świadczenia proporcjonalnego do stałego uszczerbku na zdrowiu,
 • pokrycie kosztów leczenia,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • usługi assistance,
 • zakup lub serwis pomocy ortopedycznych,
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania,
 • odszkodowanie maksymalne w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
 • pokrycie kosztów operacji plastycznych.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW w opcji dla turystów? Przykłady świadczeń:

 • dodatkowe ubezpieczenie bagażu,
 • urazy różne w wyniku upadku, np. złamania,
 • pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przypadkiem podczas pobytu np. w hotelu.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla przedszkolaków, uczniów i studentów? Przykładowe świadczenia:

 • stały uszczerbek na zdrowiu,
 • usługi assistance,
 • pokrycie kosztów leczenia w szpitalu,
 • zasiłek dzienny w przypadku niezdolności do nauki,
 • świadczenia niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem, np. na skutek wrodzonej wady serca, śmierci rodzica lub opiekuna,
 • pogryzienia, ukąszenia i użądlenia oraz inne urazy nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Poszukując właściwego ubezpieczenia NNW, należy zwrócić baczną uwagę na zakres terytorialny danego ubezpieczenia NNW. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia ochronę ubezpieczeniową zarówno w Polsce, jak i na terenie innych krajów Europy i świata.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

Każdy właściciel samochodu powinien rozważyć rozszerzenie obowiązkowego OC lub dobrowolnego AC o NNW kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę w sytuacjach, gdy zaistnieje nieszczęśliwe zdarzenie podczas wysiadania czy wsiadania do pojazdu oraz w czasie postoju i naprawy. Ubezpieczenie NNW ma na celu pokrycie finansowych konsekwencji trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego konsekwencją wypadku związanego z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażera (NNWK) stanowi ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym. Ochroną NNWK objęty jest kierowcą i pasażerowie.

NNW a trwały uszczerbek na zdrowiu 

Ubezpieczenie NNW dotyczy nieszczęśliwych wypadków, których następstwem jest trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza permanentne ograniczenie sprawności poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowiu opisywany jest procentowo, im większy procent, tym wyższe świadczenie NNW.

Osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym otrzyma odszkodowanie z OC sprawcy. Jednakże posiadając ubezpieczenie NNW można ubiegać się także o świadczenie z tej polisy. Wysokość odszkodowania jest warunkowana suma ubezpieczenia i procentowym uszczerbkiem na zdrowiu.

Podsumowanie 

NNW to ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jest to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest zdrowie i życie osoby ubezpieczonej. NNW może być samodzielną polisą lub dodatkiem do innego rodzaju ubezpieczenia. Warto pamiętać, że w przypadku NNW dla kierowcy ochronę otrzymują również pasażerowie.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu