Start Jak zostać agentem ubezpieczeniowym i dlaczego warto?

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym i dlaczego warto?

12.05.2020

Ubezpieczenie to produkt, którego w mniejszym lub większym zakresie potrzebuje obecnie właściwie każdy. Pomijając ochronę obowiązkową ustawowo, coraz więcej osób szuka także dobrowolnych form zabezpieczenia swoich dóbr. Tu pojawia się szansa na skorzystanie z usług specjalisty w branży. Kim jest agent ubezpieczeniowy? Jaki zakres działań należy do jego obowiązków? Na jakie zarobki może liczyć i wreszcie – jak zostać agentem ubezpieczeniowym i czy na pewno warto?

Agent ubezpieczeniowy, czyli właściwie kto?

Wokół zawodu agenta ubezpieczeniowego narosło przez lata sporo mitów i niedopowiedzeń, które zwykle mają niewiele wspólnego z prawdą. Warto zatem usystematyzować podstawowe zagadnienia, poczynając od odpowiedzi na pytanie: kim właściwie jest agent ubezpieczeniowy? Osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentowaniem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, pozyskuje dla niego klientów i w jego imieniu podpisuje z nimi umowy, to właśnie agent ubezpieczeniowy. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że prawo do dopełniania formalności w imieniu ubezpieczyciela ma jedynie agent pełnomocnik. Agent pośrednik może natomiast jedynie zaprezentować ofertę towarzystwa.

Agent ubezpieczeniowy jest więc osobą fizyczną, osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej, która w imieniu i dzięki pełnomocnictwu udzielonemu przez zakład ubezpieczeń, zawiera z klientami umowy na rzecz ubezpieczyciela. Co ważne, agentem ubezpieczeniowym wyłącznym jest osoba, która zawodowo związana jest tylko z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, np. TUZ Ubezpieczenia. Jeżeli współpracuje ona natomiast z kilkoma ubezpieczycielami, mówimy wówczas o multiagencie. Jak widać, w zależności od posiadanych uprawnień i ilości “pracodawców”, w ramach zawodu agenta ubezpieczeniowego możemy wyróżnić kilka podtypów tej profesji.

Co należy do obowiązków agenta ubezpieczeniowego?

Wbrew pozorom zakres zadań, które należą do obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest całkiem szeroki. Działania wynikające z zapisów w umowie wiążącej go z ubezpieczycielem, to przede wszystkim:

 • organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych,
 • pozyskiwanie klientów, budowanie i utrzymywanie z nimi relacji,
 • prezentowanie oferty ubezpieczyciela i dobór warunków do potrzeb klienta,
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych,
 • wykonywanie lub nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Dodatkowo, każdy agent ubezpieczeniowy, który chciałby rozwijać swoją karierę i odnosić sukcesy na polu zawodowym, powinien regularnie poszerzać swoją wiedzę, poszukiwać nowości i szans na rynku ubezpieczeń, a także wsłuchiwać się w potrzeby klientów i na bieżąco budować ich bazę. Co ciekawe, obowiązek doskonalenia swoich umiejętności zawodowych na agentów ubezpieczeniowych nakłada ustawa. Oznacza to, że już na poziomie ustawodawcy istnieje świadomość konieczności samorozwoju w pracy na rynku ubezpieczeń.

Ustawowo, agenta ubezpieczeniowego dotyczą także inne obowiązki, których musi bezwzględnie przestrzegać w myśl litery prawa oraz zachowania zasad etyki zawodowej. W związku z tymi regulacjami agent ubezpieczeniowy ma powinność:

 • zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich danych i informacji, które pozyskał lub do których miał dostęp w trakcie opracowywania i wykonywania czynności agencyjnych,
 • zachowania transparentności przed klientem, a więc poinformowania go, czy jest związany zawodowo z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym czy z kilkoma ubezpieczycielami.

Agenci ubezpieczeniowi wykonujący swoje zadania we współpracy z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń, są dodatkowo zobowiązani do posiadania ochrony, jaką jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agentów ubezpieczeniowych na wypadek szkód powstałych na skutek podejmowanych przez agenta działań lub w wyniku ich zaniechania. 

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym – najważniejsze aspekty

W powszechnej opinii można spotkać się ze stwierdzeniem, że agentem ubezpieczeniowym może zostać każdy. Jest tak w istocie, jednak aby legalnie i rzetelnie wykonywać ten zawód, osoba zainteresowana musi spełnić szereg wymagań, które się z tym wiążą. Pomimo deregulacji wprowadzonej w 2014 roku, w myśl zapisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, każdy, kto chciałaby wykonywać zawód agenta ubezpieczeniowego musi:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne dokonanie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, mieniu i wiarygodności dokumentów,
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • zdać państwowy egzamin, który przeprowadza zakład ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485).

Jak agent ubezpieczeniowy powinien przygotować się do wspomnianego egzaminu? Najlepiej, aby zapisał się na szkolenie w formie e-learningu organizowane przez towarzystwo, z którym chciałby podjąć współpracę. Takie kursy trwają obecnie ok. 104 godzin i odbywa się je za pomocą platform internetowych, kontrolowanych przez KNF. Jeżeli wynik państwowego egzaminu będzie pozytywny, nie pozostaje nic innego, jak podpisać umowę z wybranym ubezpieczycielem.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy, czyli dlaczego warto?

Jedną z największych zalet wykonywania zawodu agenta obok dużej swobody w działaniu, kontaktu z drugim człowiekiem i możliwości rozwoju jest to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy. Dlaczego? Ponieważ jest jest to jedna z tych profesji, w której górna granica wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od zaangażowania, wysiłku, wkładu pracy i skuteczności samego agenta. Oczywiście, może być tak, że dla niektórych pensja na poziomie 2500 – 3500 tys. zł będzie zadowalająca. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w zawodzie agenta ubezpieczeniowego zarabiać znacznie więcej. Niektórzy doradcy na przykład skupiają się jedynie na sprzedaży polis obowiązkowych, takich jak ubezpieczenie OC samochodu czy ubezpieczenie OC rolników. Inni natomiast celują w takie produkty, jak ubezpieczenie domu i mieszkania czy ubezpieczenie NNW.

Jestem agentem ubezpieczeniowym. Gdzie szukać pracy?

Niektórzy zainteresowani, oprócz postawienia sobie pytania o to, jak zostać agentem ubezpieczeniowym, zastanawiają się, gdzie najlepiej starać się o współpracę. Duże znaczenie dla przyszłego komfortu wykonywania obowiązków służbowych będzie miał z pewnością prestiż i uznanie, jakim cieszy się towarzystwo. Jak to sprawdzić? Jeżeli w tak trudnych czasach, jak rozprzestrzenianie się ogólnoświatowej epidemii TUZ Ubezpieczenia zostaje ubezpieczycielem miesiąca, a swoich agentów wspiera za pomocą Pełnego Pakietu Pomocy, to nie można mieć złudzeń, że jest to towarzystwo, z którym warto nawiązać współpracę. Właśnie takich aspektów w działalności ubezpieczyciela powinni szukać przyszli agenci ubezpieczeniowi.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu