Start Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

06.01.2024

Ubezpieczenia?

Coraz częściej mówi się o konieczności weryfikowania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które dotychczas były przez klientów traktowane nieco po macoszemu. Czynnikami decydującymi o zawarciu umowy powinna być cena i zakres ochrony wynikający wprost z OWU. Zatem, co w sobie skrywają, że ich poznanie jest kluczem do zawarcia przejrzystej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Przedstawiamy, co należy wiedzieć i dlaczego Ogólne Warunki Ubezpieczenia są tak istotne.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Mianem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) określa się swoisty wzorzec umowy, który odnosi się do danej umowy ubezpieczenia i jest z nią nierozerwalnie powiązany. W OWU znajduje się wskazanie, co przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Przykładowo w polisie mieszkaniowej w wybranym wariancie w OWU precyzyjnie określane są zdarzenia, które są objęte ochroną ze strony ubezpieczyciela. Dodatkowo w OWU określane są także warunki zawarcia umowy jak i czas, w którym na ubezpieczycielu spoczywa odpowiedzialność za daną kwestię. W polisie osobowej na życie znajdują się zapisy definiujące czas zawarcia umowy, a także jakie obowiązki spoczywają na stronach umowy. Dodatkowo ubezpieczyciel wskazuje w jaki sposób są określane wysokości poniesionej szkody jak i wysokości szkód czy wypłaty odszkodowania czy świadczeń. W rezultacie osoba ubezpieczona może w każdej chwili mieć dostęp do informacji przedstawiających przebieg procesu wnioskowania o wypłatę świadczenia po objętym ochroną ubezpieczeniową wydarzeniu.

Dlaczego warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia?

W interesie osoby ubezpieczającej jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Należy to zrobić przed zawarciem stosownej umowy. Pozwala na rozjaśnienie wielu kwestii i rozwianie wątpliwości odnośnie zakresu polisy. Każdy z ubezpieczycieli posiada możliwość swobodnego kształtowania definicji zdarzeń objętych ubezpieczycielem. Doskonałym przykładem są szkody wywołane przez huragan, czyli silny wiatr. Ubezpieczyciele mogą w OWU określić od jakiej prędkości pokrywają straty przez niego spowodowane. W konsekwencji jedna z firm może Ci wypłacić odszkodowanie, a inna odmówi wypłaty powołując się na wyłączenie odpowiedzialności.

Znajomość Twoich OWU to gwarancja na spokój i komfort. Dzięki nim będziesz wiedział, czego możesz wymagać od ubezpieczyciela i jednocześnie unikniesz nieprzyjemnego zaskoczenia w trakcie współpracy. Dodatkowo z OWU dowiesz się jaki sposób postępowania obowiązuje Cię w przypadku zaistnienia szkody. Wyszczególnione są również formy kontaktu i szczegóły, o których powinieneś pamięta.

Jak zapoznawać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia? Najważniejsze definicje

Wstęp do OWU stanowią ogólne postanowienia, w których wyjaśniane są definicje i skróty stosowane w dalszych częściach. Znajomość ich pozwala na zrozumienie szczegółów. Podstawowe definicje wyjaśniamy przejrzyście w dalszej części artykułu. Choć nierzadko pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi występują rozbieżności w definicjach. W razie wątpliwości wynikających z niejasności zapisów można zwrócić się do swojego agenta.

W ubezpieczeniach na życie często poruszana jest kwestia amatorskiego uprawiania sportu, która odnosi się do aktywności fizycznej nie przynoszącej dochodu i wykonywanej bez przynależności do klubów sportowych Natomiast określenie karencji wskazuje na okres czasu rozpoczynający się w momencie objęcia ubezpieczonego ochroną aż do momentu, kiedy ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za szkodę. Dla przejrzystości warunków karencja określana jest w dniach. Z kolei klauzula lub klauzula dodatkowo są zapisami, które uwzględniają zakres ochrony. Możesz przenieść na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, jednak są wymagają one rozszerzenia umowy i dodatkowego opłacenia.

W polisach na życie zawsze można spotkać się z definicją uposażonego. Jest to osoba fizyczna, którą ubezpieczający wskazuje jako uprawnioną do uzyskania odszkodowania w przypadku śmierci. Może być to zarówno osoba spokrewniona, spowinowacona jak i obca.

W analizowaniu warunków w OWU istotna jest znajomość różnicy pomiędzy ubezpieczającym, ubezpieczonym jak i ubezpieczycielem. Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę i deklaruje opłacenia składek. Z kolei osoba ubezpieczona jest objęta ochroną i nie zawsze na niej spoczywa obowiązek opłacenia składek. Przykładowo matka (ubezpieczająca) wykupuje ubezpieczenie szkolne dla swojego dziecka (ubezpieczonego). Natomiast ubezpieczyciel to towarzystwo, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Co znajduje się w standardowym dokumencie OWU?

OWU bardzo dokładnie wskazuje na to, jaki jest przedmiot umowy ubezpieczenia. W zawartej umowie polisie na życie jest to zarówno życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. Chęć zyskania dodatkowego zabezpieczenia przed innymi zdarzeniami może wynikać z kolejnych umów, czyli rozszerzeń lub klauzuli. Kluczowy jest także zakres terytorialny, czyli obszar, na którym obowiązuje ochrona. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na zapewnienie ochrony wyłącznie na terytorium Polski, a inne poszerzają ją na Europę lub cały świat. Z kolei w czasie trwania odpowiedzialności zawarte są informacje o tym, jak wygląda odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku niepłacenia składki we wskazanym czasie. Ubezpieczający powinien szczególnie zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z umowy, które odnoszą się nie tylko do sposobu opłacania składek, ale także sposobu zgłoszenia szkody.

Ponadto z OWU poznasz szczegółowe informacje odnośnie:

  • sumy ubezpieczenia – maksymalna wartość odszkodowania;
  • składki i częstotliwości jej opłacania – określana jest częstotliwość opłacania składek w dopasowaniu do potrzeb i możliwości klienta;
  • wyłączenia odpowiedzialności – sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności;
  • karencji – okres, kiedy obowiązuje umowa z towarzystwem, ale nie możliwe jest uzyskanie odszkodowania za szkodę, aby uniknąć nadużyć.
  • informacji o uposażonym – przedstawia sposób wypłaty świadczeń osobie uposażonej, jak można zmienić wskazaną osobę czy określić proporcje pomiędzy kilkoma osobami uposażonymi;
  • terminów wypłaty świadczeń – określa, kiedy ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, ile to zajmuje czasu.

Zaznajomienie się z OWU pozwala na dokładne zweryfikowanie, czy zawarta umowa spełni posiadane oczekiwania, a także czy zapewni oczekiwany spokój. Jest kluczem do posiadania przejrzystej umowy z ubezpieczycielem.

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu