Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

  Do kogo skierowany jest produkt?

  Produkt skierowany jest do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencję/zezwolenie lub ubiegających się o licencję/zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób.

  Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego - zakres ochrony

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego związana z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE, ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (zwanej dalej „Rozporządzeniem”);
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
  • Ochrona ubezpieczeniowa, obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaistniały w okresie odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia.

  Jaki jest okres ubezpieczenia OC zawodowe przewoźnika drogowego oraz ile wynosi Suma gwarancyjna?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
  Suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

  • Dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego z wykorzystaniem pojazdów lub zespołu pojazdów o DMS powyżej 3,5 tony oraz dodatkowo z wykorzystaniem pojazdów lub zespołu pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony:
   • 9 000 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich;
   • 5 000 EURO na każdy kolejny dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza3,5 tony, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich
   • 900 EURO na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których DMC przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
  • Dla przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego z wykorzystaniem pojazdów lub zespołów pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony wynosi odpowiednio:
   • 1 800 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich;
   • 900 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich.

  Równowartość w złotych polskich ww. kwot, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

  Równowartość w złotych polskich ustala się przy zastosowaniu kursu obowiązującego w roku, w którym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego została zawarta.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu