Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Suma gwarancyjna:

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
  • Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra FinansówKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta