Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start OC rolników – kto musi płacić?

  OC rolników – kto musi płacić?

  13.10.2020

  W gospodarstwie rolnym są prowadzone prace, które mogą narazić na szkodę nie tylko właściciela i jego pracowników, ale też i inne osoby. Dlatego na rolniku spoczywa między innymi obowiązek ubezpieczenia OC (tak samo jak przy OC pojazdu). Przepisy prawa jasno określają kto i kiedy musi opłacać ubezpieczenia rolnicze. Warto dowiedzieć się jakie obowiązki spoczywają na nas jako rolniku i co dzięki ich spełnieniu możemy zyskać.

  Kto musi płacić OC rolnika?

  Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika jest dla osób, które są posiadaczami (lub współposiadaczami) gospodarstwa rolnego. A to oznacza, że kluczowe jest wyjaśnienie czym jest gospodarstwo rolne. Na to pytanie odpowiadają przepisy prawa. Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, gospodarstwo rolne to:

  obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  W skrócie – musimy płacić za OC rolników, gdy jesteśmy posiadaczem lub współposiadaczem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. uprawy w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla zwierząt).

  Od kiedy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika?

  Wraz z momentem wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego podlegamy obowiązkowi wykupienia OC dla rolników. Trzeba wiedzieć, że nie zwalnia nas z niego brak prowadzenia działalności w gospodarstwie lub przebywanie poza nim. Dlaczego to tak ważne, aby mieć ważne ubezpieczenie rolników? Jest to związane z tym, że OC rolnika chroni nas już przed samymi szkodami powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego.

  Jeśli gospodarstwo rolne zmieniło właściciela, poprzedni jego posiadacz ma 14 dni na zgłoszenie zmiany do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną obowiązkową polisę. Gdyby jednak do zmiany doszło w wyniku śmierci właściciela, to aktualny posiadacz gospodarstwa musi samemu poinformować o zmianie ubezpieczyciela. 

  Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika?

  Z OC rolnika można uzyskać odszkodowanie, gdy do powstania szkody przyczynił się rolnik, osoba pozostająca z nim w wspólnym gospodarstwie domowym lub też osoba pracująca w gospodarstwie domowym. 

  Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika pokrywa szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

  Minimalna suma gwarancyjna OC rolnika wynosi równowartość w złotych:

  • 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na osobie,
  • 1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na mieniu.

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników obejmuje także pojazdy wolnobieżne. Gospodarz nie musi zatem wykupywać na nie oddzielnej polisy. 

  Czego nie obejmuje OC dla rolników?

  Każde ubezpieczenie posiada pewne warunki, które nie podlegają odszkodowaniu. Tak samo jest z obowiązkowym OC rolniczym. W artykule 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znajdziemy listę takich wykluczeń. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

  1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;

  2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;

  3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;

  4) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

  5) polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

  6) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 

  7) wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

  Jakie są inne obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników?

  Rolnicy muszą nie tylko posiadać ważne ubezpieczenie OC. Drugim jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Obowiązek takiego ubezpieczenia powstaje wraz z pokryciem budynku dachem.

  Polisa obejmuje budynki mieszkalne i rolne (poza np. tunelami, namiotami foliowymi) i zapewnia odszkodowanie w razie pożaru, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego

  Karą za brak posiadania ważnego OC rolnika jest grzywna w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2020 roku 260 zł brutto). W przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych to kara w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku to grzywna 650 zł brutto).

  Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników – podstawowe informacje

  Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z licznymi zagrożeniami. Szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia gospodarstwa mogą być poważnym obciążeniem dla rolnika. Dlatego nie tylko trzeba, ale i warto skorzystać z ubezpieczenia OC dla rolników oraz ubezpieczenia budynków rolnych

  Unikanie obowiązku ubezpieczeniowego jest nie tylko ryzykowne, ale i kosztowne. Kary są wysokie, a zagrożenia w gospodarstwie rolnym jak najbardziej realne. Pamiętajmy jednak, że obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników chronią nas tylko w podstawowym zakresie. Warto też poszukać ubezpieczeń, które zapewnią naszemu gospodarstwu kompleksową ochronę –  takie jak np. Pakiet Bezpieczny Rolnik od TUZ Ubezpieczenia.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu