Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

  Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

  17.09.2023

  Szkoła co do zasady jest miejscem bezpiecznym, w którym najmłodsi mogą poświęcać czas na łączenie edukacji z zabawą. Jednocześnie bardzo często się zdarza, że nawet najbardziej doświadczona kadra nauczycielska, nie jest w stanie “mieć na oku” każdego ucznia – szczególnie w trakcie przerw. Z tego też powodu, każdy uczeń powinien być ubezpieczony. Jednak czym odkładnie jest nieszczęśliwy wypadek w szkole i jak ubiegać się o odszkodowanie?

  Nieszczęśliwy wypadek w szkole – co należy rozumieć pod tym pojęciem?

  Dzieci z natury są energiczne i wyjątkowo aktywne, nic więc dziwnego, że o “nieszczęśliwy wypadek” w szkole nie jest trudno. Zdarza się jednak, że pojęcie to rozumiane jest w dwuznaczny sposób. Większość rodziców może taki wypadek potraktować jako stłuczenia czy zadrapania. Jednocześnie, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i sportu wskazana jest zupełnie inna definicja. Zgodnie z nią, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe zdarzenie, które zostało spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Jego następstwem może być zarówno śmierć lub uraz. Warto również podkreślić, że nieszczęśliwy wypadek w szkole ma miejsce jedynie wtedy, kiedy dziecko pozostaje pod opieką placówki oświatowej – tyczy się to również wycieczek szkolnych i wyjść.

  Rodzaje nieszczęśliwych wypadków

  Pojęcie nieszczęśliwego wypadku odnosi się zarówno do pracowników, jak i do uczniów. Jednym słowem, obejmują one osoby, które przebywają poza miejscem zamieszkania. By dokładniej sklasyfikować skalę zdarzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, dokonano rozróżnienia nieszczęśliwych wypadków. Można więc wyróżnić:

  • nieszczęśliwy wypadek śmiertelny – śmierć nie musi nastąpić w momencie wypadku, ale nawet do 6 miesięcy po nim;
  • ciężki nieszczęśliwy wypadek – prowadzi on np. do uszkodzenia ciała lub poważnego uszczerbku na zdrowiu;
  • lekki nieszczęśliwy wypadek – pod tym pojęciem należy rozumieć pozostałe zdarzenia, których nie jest następstwem śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowie.

  Z uwagi na wyżej wymienione powody, ubezpieczenie NNW szkolne jest szeroko rekomendowane. Zwykle ma ono szerszy zakres świadczeń, a także obejmuje wyższe sumy ubezpieczeniowe, niż oferowana przez szkoły polisa grupowa.

  Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

  Wiedząc już czym dokładnie jest nieszczęśliwy wypadek w placówce oświatowej, warto również zastanowić się nad tym, co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole? Jest to istotna kwestia nawet w przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania, gdzie towarzystwa ubezpieczeniowe drobiazgowo analizują każdy z przypadków.

  Na samym początku warto ponownie podkreślić, że nieszczęśliwy wypadek w szkole ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dziecko przebywa pod opieką placówki. Może mieć on miejsce bezpośrednio w szkolnej sali, na szkolnym korytarzu, ale także podczas różnych aktywności jak np. wyjście klasowe czy szkolna wycieczka.

  Kwestia tego, co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole, zazwyczaj regulowana jest indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Z tego też powodu, kupując ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka, warto dokładnie zapoznać się z tym, co ono obejmuje. Najczęściej, nieszczęśliwy wypadek w szkole to chociażby:

  • złamanie lub skręcenie kończyny dolnej lub górnej – takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo często na zajęciach wychowania fizycznego, podczas przerw lekcyjnych czy wyjazdów;
  • oparzenia;
  • zatrucia substancjami chemicznymi lub zmiany skórne powstałe po bezpośrednim kontakcie z nimi;
  • rozcięcia skóry wymagające interwencji medycznej;
  • uszkodzenia ciała powstałe na skutek uprawiania sportu;
  • pogryzienie przez owady i inne zwierzęta, które wymagają hospitalizacji dziecka;
  • czasowa niezdolność do nauki, która jest następstwem zaistnienia zdarzeń niezależnych od dziecka;
  • zatrucie pokarmowe;
  • porażenie prądem;
  • zatrucie gazami.

  Podsumowując, można powiedzieć, że do nieszczęśliwego wypadku w szkole zaliczają się wszystkie te sytuacje, w których dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, przebywając w placówce szkolnej.

  Ubezpieczenie NNW szkolne – co obejmuje ono swoim zakresem?

  Ubezpieczenie NNW szkolne jest znacznie częściej polecanym rozwiązaniem, oprócz skorzystania z oferowanego przez szkoły ubezpieczenia grupowego. Wynika to z faktu, że jest ono w stanie zaoferować znacznie większy zakres świadczeń, a tym samym zapewnić dziecku jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego, rodzice mogą ubiegać się o odszkodowanie – oprócz wyżej wymienionych przypadków – również za:

  • poniesione koszty leczenia szpitalnego, a także niezbędnej rehabilitacji dziecka – pod tym pojęciem należy rozumieć okres rekonwalescencji po nieszczęśliwym wypadku w szkole;
  • poniesione koszty zakupu akcesoriów i pomocy ortopedycznych lub rehabilitacyjnych – mowa tu np. o kulach ortopedycznych czy protezach;
  • poniesione koszty leczenia stomatologicznego i plastycznego – o ile były one spowodowane następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Ubezpieczenie grupowe w tym wypadku może takich kosztów nie pokrywać.

  Nieszczęśliwy wypadek w szkole – jak  można ubiegać się o odszkodowanie?

  Jeśli dziecko doznało nieszczęśliwego wypadku w szkole, wówczas rodzice w jego imieniu mogą ubiegać się o odszkodowanie, czyli pieniężną rekompensatę za doznane szkody fizyczne. W tym przypadku, jeśli dziecko posiada ubezpieczenie NNW szkolne, a także polisę grupową może otrzymać odszkodowanie z obu źródeł. Rodzice powinni złożyć wniosek do obu towarzystw ubezpieczeniowych z dokładnym opisem zdarzenia, a następnie czekać na decyzję. Dodatkowo, rodzice mogą ubiegać się o odszkodowanie z:

  • tytułu polisy OC – placówki oświatowe zwykle posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jednak by ubiegać się o takie odszkodowanie, nieszczęśliwy wypadek musi być następstwem rażących zaniedbań. W tym wypadku, konieczne jest złożenie pozwu przeciw szkole, a jeśli sprawa zakończy się zwycięstwem, odszkodowanie zostanie wypłacone z OC sprawcy;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS wypłaca odszkodowania na podstawie wniosku, tylko w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Rodzice, decydując się na dodatkową polisę dla dziecka uczęszczającego do szkoły, decydują się także na jego odpowiednie zabezpieczenie.

   

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu