Start Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

17.09.2023

Szkoła co do zasady jest miejscem bezpiecznym, w którym najmłodsi mogą poświęcać czas na łączenie edukacji z zabawą. Jednocześnie bardzo często się zdarza, że nawet najbardziej doświadczona kadra nauczycielska, nie jest w stanie “mieć na oku” każdego ucznia – szczególnie w trakcie przerw. Z tego też powodu, każdy uczeń powinien być ubezpieczony. Jednak czym odkładnie jest nieszczęśliwy wypadek w szkole i jak ubiegać się o odszkodowanie?

Nieszczęśliwy wypadek w szkole – co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Dzieci z natury są energiczne i wyjątkowo aktywne, nic więc dziwnego, że o “nieszczęśliwy wypadek” w szkole nie jest trudno. Zdarza się jednak, że pojęcie to rozumiane jest w dwuznaczny sposób. Większość rodziców może taki wypadek potraktować jako stłuczenia czy zadrapania. Jednocześnie, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i sportu wskazana jest zupełnie inna definicja. Zgodnie z nią, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe zdarzenie, które zostało spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Jego następstwem może być zarówno śmierć lub uraz. Warto również podkreślić, że nieszczęśliwy wypadek w szkole ma miejsce jedynie wtedy, kiedy dziecko pozostaje pod opieką placówki oświatowej – tyczy się to również wycieczek szkolnych i wyjść.

Rodzaje nieszczęśliwych wypadków

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku odnosi się zarówno do pracowników, jak i do uczniów. Jednym słowem, obejmują one osoby, które przebywają poza miejscem zamieszkania. By dokładniej sklasyfikować skalę zdarzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, dokonano rozróżnienia nieszczęśliwych wypadków. Można więc wyróżnić:

 • nieszczęśliwy wypadek śmiertelny – śmierć nie musi nastąpić w momencie wypadku, ale nawet do 6 miesięcy po nim;
 • ciężki nieszczęśliwy wypadek – prowadzi on np. do uszkodzenia ciała lub poważnego uszczerbku na zdrowiu;
 • lekki nieszczęśliwy wypadek – pod tym pojęciem należy rozumieć pozostałe zdarzenia, których nie jest następstwem śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowie.

Z uwagi na wyżej wymienione powody, ubezpieczenie NNW szkolne jest szeroko rekomendowane. Zwykle ma ono szerszy zakres świadczeń, a także obejmuje wyższe sumy ubezpieczeniowe, niż oferowana przez szkoły polisa grupowa.

Co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole?

Wiedząc już czym dokładnie jest nieszczęśliwy wypadek w placówce oświatowej, warto również zastanowić się nad tym, co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole? Jest to istotna kwestia nawet w przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania, gdzie towarzystwa ubezpieczeniowe drobiazgowo analizują każdy z przypadków.

Na samym początku warto ponownie podkreślić, że nieszczęśliwy wypadek w szkole ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dziecko przebywa pod opieką placówki. Może mieć on miejsce bezpośrednio w szkolnej sali, na szkolnym korytarzu, ale także podczas różnych aktywności jak np. wyjście klasowe czy szkolna wycieczka.

Kwestia tego, co zalicza się do nieszczęśliwego wypadku w szkole, zazwyczaj regulowana jest indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Z tego też powodu, kupując ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka, warto dokładnie zapoznać się z tym, co ono obejmuje. Najczęściej, nieszczęśliwy wypadek w szkole to chociażby:

 • złamanie lub skręcenie kończyny dolnej lub górnej – takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo często na zajęciach wychowania fizycznego, podczas przerw lekcyjnych czy wyjazdów;
 • oparzenia;
 • zatrucia substancjami chemicznymi lub zmiany skórne powstałe po bezpośrednim kontakcie z nimi;
 • rozcięcia skóry wymagające interwencji medycznej;
 • uszkodzenia ciała powstałe na skutek uprawiania sportu;
 • pogryzienie przez owady i inne zwierzęta, które wymagają hospitalizacji dziecka;
 • czasowa niezdolność do nauki, która jest następstwem zaistnienia zdarzeń niezależnych od dziecka;
 • zatrucie pokarmowe;
 • porażenie prądem;
 • zatrucie gazami.

Podsumowując, można powiedzieć, że do nieszczęśliwego wypadku w szkole zaliczają się wszystkie te sytuacje, w których dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, przebywając w placówce szkolnej.

Ubezpieczenie NNW szkolne – co obejmuje ono swoim zakresem?

Ubezpieczenie NNW szkolne jest znacznie częściej polecanym rozwiązaniem, oprócz skorzystania z oferowanego przez szkoły ubezpieczenia grupowego. Wynika to z faktu, że jest ono w stanie zaoferować znacznie większy zakres świadczeń, a tym samym zapewnić dziecku jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego, rodzice mogą ubiegać się o odszkodowanie – oprócz wyżej wymienionych przypadków – również za:

 • poniesione koszty leczenia szpitalnego, a także niezbędnej rehabilitacji dziecka – pod tym pojęciem należy rozumieć okres rekonwalescencji po nieszczęśliwym wypadku w szkole;
 • poniesione koszty zakupu akcesoriów i pomocy ortopedycznych lub rehabilitacyjnych – mowa tu np. o kulach ortopedycznych czy protezach;
 • poniesione koszty leczenia stomatologicznego i plastycznego – o ile były one spowodowane następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie grupowe w tym wypadku może takich kosztów nie pokrywać.

Nieszczęśliwy wypadek w szkole – jak  można ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli dziecko doznało nieszczęśliwego wypadku w szkole, wówczas rodzice w jego imieniu mogą ubiegać się o odszkodowanie, czyli pieniężną rekompensatę za doznane szkody fizyczne. W tym przypadku, jeśli dziecko posiada ubezpieczenie NNW szkolne, a także polisę grupową może otrzymać odszkodowanie z obu źródeł. Rodzice powinni złożyć wniosek do obu towarzystw ubezpieczeniowych z dokładnym opisem zdarzenia, a następnie czekać na decyzję. Dodatkowo, rodzice mogą ubiegać się o odszkodowanie z:

 • tytułu polisy OC – placówki oświatowe zwykle posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jednak by ubiegać się o takie odszkodowanie, nieszczęśliwy wypadek musi być następstwem rażących zaniedbań. W tym wypadku, konieczne jest złożenie pozwu przeciw szkole, a jeśli sprawa zakończy się zwycięstwem, odszkodowanie zostanie wypłacone z OC sprawcy;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS wypłaca odszkodowania na podstawie wniosku, tylko w wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Rodzice, decydując się na dodatkową polisę dla dziecka uczęszczającego do szkoły, decydują się także na jego odpowiednie zabezpieczenie.

 

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu