Start Aaaby praca była spokojna: ubezpieczenie OC zawodowej

Aaaby praca była spokojna: ubezpieczenie OC zawodowej

26.01.2023

Niewiele osób wie o tym ubezpieczeniu, a wszyscy pracujący go potrzebują. Szkody w pracy zawodowej mogą mieć istotny wpływ na karierę lub nawet działanie całej firmy. Księgowym, pośrednikom kredytu hipotecznego, zarządcom nieruchomości, przewoźnikom drogowym, a nawet agentom ubezpieczeniowym – im wszystkim, przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, zdarzają się wypadki, przed którymi może uchronić wykupienie przedmiotowego ubezpieczenia OC.

– Nawet najlepszym profesjonalistom zdarzają się błędy i wypadki w czasie pracy, dlatego o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, kierownik Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej w Departamencie Likwidacji Szkód TUZ Ubezpieczenia. – W niektórych branżach posiadanie OC zawodowego jest obowiązkowe, ale w wielu innych też jest potrzebne, nawet jeśli nie jest wymagane specjalnymi regulacjami. Jednak bez względu na to, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy jest dobrowolne, chroni przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń powstałych podczas działalności zawodowej. Chroni zarówno sprawcę i poszkodowanego. Jest to więc ubezpieczenie bardzo przydatne, które prowadzący działalność gospodarczą powinni traktować jako absolutnie podstawowe.

Zabezpiecz swoją karierę, zabezpiecz firmę

Elżbieta Woźniak-Sitek podkreśla, że w niektórych branżach mogą występować znaczące straty, które bez ubezpieczenia mogą powodować bardzo negatywne skutki dla prowadzącego działalność gospodarczą. – Tak więc nie chodzi tylko o komfort posiadania dobrego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, które pomoże w trudnej sytuacji, ale wręcz o rzeczywiste zabezpieczenie działalności firmy na wypadek jakiegoś zawodowego nieszczęścia – mówi ekspertka TUZ Ubezpieczenia.

W ofercie TUZ Ubezpieczenia są polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla następujących branż zawodowych:

· agenci ubezpieczeniowi – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych;

· przewoźnicy drogowi – ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego (ubezpieczenie pod licencję).

· biura rachunkowe – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dobrowolne OC z tytułu niektórych czynności doradztwa podatkowego i OC z tytułu usługowego wykonywania czynności kadrowo-płacowych;

· pośrednicy kredytu hipotecznego – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC pośredników kredytu hipotecznego;

· zarządcy nieruchomości – ubezpieczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości;

– Rodzajów nieszczęść, które zdarzają się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, jest całkiem sporo – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek z TUZ Ubezpieczenia. – Mam z nimi do czynienia na co dzień, więc doskonale wiem, że nieszczęścia zdarzają się we wszystkich zawodach. Na przykład błąd księgowej może być bardzo kosztowny dla firmy, spowodować określone skutki, przed którymi może uchronić właśnie polisa OC zawodowej.

Ale nieszczęścia zdarzają się we wszystkich branżach. Oto niektóre przykłady:

OC biura rachunkowego 2023

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności doradztwa podatkowego narażeni są na liczne ryzyka związane z taką działalnością. Błędnie lub nieterminowe rozliczenie należności publicznoprawnych, nieterminowe dokonanie opłaty lub niedokonanie opłaty faktury mogą powodować konsekwencje w postaci naliczenia odsetek od zaległości.

– Wówczas, jeżeli zawinienie leży po stronie biura rachunkowego, klient może zwrócić się z roszczeniem odszkodowawczym o pokrycie tych kosztów – tłumaczy Katarzyna Ziembicka, główny specjalista ds. ubezpieczeń korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia.

OC zarządcy nieruchomości 2023

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, Zakres zadań, jakie wykonuje zarządca w ramach zawartej umowy o zarządzenie nieruchomością, wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzenia wynikłego z nienależytego wykonywania czynności zawodowych skutkującego powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego.

– Gdy w ramach umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową zarządca prowadzi rozliczenia płatności z dostawcami mediów i wskutek nieprawidłowego naliczenia należności powstanie zaległość skutkująca naliczeniem odsetek, wówczas wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się do zarządcy z roszczeniem o pokrycie powstałych z jego winy kosztów – mówi Katarzyna Ziembicka. – Problemem może też być przeoczenie terminu wznowienia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i OC zgodnie ze zleceniem wspólnoty mieszkaniowej. Przeoczenie terminu koniecznego do zaangażowania wznowienia takiego ubezpieczenia również może doprowadzić do nieprzewidywalnych strat finansowych. Na przykład w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego powstaniem szkód w mieniu członków wspólnoty, za które odpowiedzialność będzie ponosić wspólnota mieszkaniowa, a które powinny być pokryte w ramach tej umowy ubezpieczenia.

OC agenta 2023

Agent ubezpieczeniowy (i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające) wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

– Niedochowanie należytej staranności w wykonywaniu czynności agencyjnych może skutkować powstaniem straty majątkowej po stronie klienta agenta, a w konsekwencji może skończyć się roszczeniem do agenta o naprawienie powstałej szkody – przestrzega Katarzyna Ziembicka. – Na przykład wystawienie polisy ubezpieczenia wbrew udokumentowanym oczekiwaniom klienta może skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej, w wyniku odmowy uznania przez ubezpieczyciela odszkodowania z zawartej umowy ubezpieczenia.

OC pośrednika kredytu hipotecznego 2023

W tym obszarze roszczenia mogą zostać wniesione zarówno przez konsumentów, jak również kredytodawców.

– Na pośrednika kredytowego ustawodawca nałożył liczne obowiązki, które winien on spełnić przed zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny lub w związku ze świadczeniem usług doradczych. To znacznie zwiększa możliwość wystąpienia uchybień lub błędów – stwierdza ekspertka TUZ Ubezpieczenia.

Przykładem jest brak zachowania należytej staranności (zaniedbanie) w postaci zwłoki w rozpatrzeniu przez pośrednika wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego klienta, w wyniku czego może powstać strata finansowa:

  • utrata depozytu wpłaconego z tytułu umowy przedwstępnej
  • konieczność poniesienia opłaty notarialnej wskutek konieczności aneksowania aktu notarialnego.

OC zawodowe przewoźnika drogowego 2023

W przypadku, gdy niezależnie od woli przewoźnika drogowego wystąpi zdarzenie losowe powodujące utratę przez niego zdolności finansowej, a w konsekwencji skutkujące niemożnością spełnienia przez przewoźnika w całości lub w części zobowiązania finansowego lub skierowanego wobec niego roszczenia finansowego – np. zaległości w opłaceniu należności publicznoprawnych – wówczas poszkodowany podmiot może dochodzić swoich praw kierując sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym przewoźnik posiada polisę ubezpieczenia.

Kliknij, sprawdź, ubezpiecz: OC zawodowa w TUZ Ubezpieczenia

Ikona dostępności
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu