Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
  Start TUZ Ubezpieczenia Instytucją finansową przyjazną mediacji już po raz czwarty

  TUZ Ubezpieczenia Instytucją finansową przyjazną mediacji już po raz czwarty

  06.10.2023
  • 6 października KNF przyznał tytuły Instytucja finansowa przyjazna mediacji.
  • Wyróżnienie otrzymały firmy, które publicznie deklarują wolę polubownego rozstrzygania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji.
  • W 2022 r. zakończonych zostało łącznie 22 239 mediacji dotyczących spraw z branży finansowej. W 14 980 postępowaniach doszło do zawarcia ugody.

  6 października 2023 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia pn. Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Otrzymało je kilkadziesiąt instytucji finansowych, w tym TUZ Ubezpieczenia.

  Tytuł został ustanowiony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w 2014 r. Celem przyznawania wyróżnienia jest przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrony jego uczestników poprzez:

  • propagowanie polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług,
  • nagradzanie instytucji finansowych, które kontakty ze swoimi klientami opierają na otwartości, dialogi i dążeniu do porozumienia.

  Jesteśmy dumni, że po raz kolejny TUZ otrzymał tę prestiżową nagrodę. Dedykuję ją pracownikom, którzy od lat angażują się w procesy mediacyjne oraz kolegom i koleżankom z innych departamentów, w szczególności windykacji. To efekt systematycznej pracy naszego zespołu oraz wielu starań i kompromisów. Niezmiernie nas cieszy, że znaleźliśmy się wśród nagrodzonych firm ubezpieczeniowych i kapituła doceniła naszą pracę na rzecz mediacji i polubownego rozwiązywania sporów. Jesteśmy pewni, że to właśnie dzięki temu podejściu i wykorzystywanym przez nas kompetencjom, większość spraw nie kończy się w sądach, tylko zostaje rozstrzygnięta już na etapie negocjacji. Wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony powinno być standardem i priorytetem w procesie likwidacji szkód – mówi Dariusz Radaczyński, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód z TUZ Ubezpieczenia.

  Jakie wymogi spełnili laureaci?

  Tytuł Instytucja finansowa przyjazna mediacji otrzymały firmy, które dzięki polubownym rozmowom doprowadziły do zakończenia nieporozumień przed rozpoczęciem postępowania lub podczas rozmów odbywających się w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Został on powołany w 2006 r. w celu rozpatrywania sporów między uczestnikami rynku finansowego. Obecnie oferuje dwie ścieżki rozwiązania konfliktu:

  • w postaci mediacji, której celem jest zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale mediatora,
  • w postaci postępowania arbitrażowego, w ramach którego dochodzi do rozstrzygnięcia sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

  – Znakomita większość sporów dotyczy spraw w obszarze likwidacji szkód, ale sukcesywnie wdrażamy to podejście również w innych sektorach naszej działalności. To skutkuje lepszymi relacjami budowanymi z klientami, ma również wpływ na dużą liczbą wniosków kierowanych do Sądu Polubownego. Dzięki temu, w wielu przypadkach, możemy szybko wypracować porozumienie między stronami – mówi Elżbieta Woźniak-Sitek, Kierownik Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej z TUZ Ubezpieczenia.

  – Przyznane nam wyróżnienia pokazują i potwierdzają jak dobrą pracę wykonujemy w zakresie polubownego rozwiązywania sporów z naszymi klientami i kontrahentami. Przeprowadziliśmy szereg postępowań mediacyjnych z zakresu należności składkowych oraz agencyjnych, a także z zakresu należności regresowych i gwarancyjnych. Wypracowaliśmy wiele rozwiązań i porozumień w zakresie dochodzenia należności. Wpływa to pozytywnie na szeroko rozumiane potrzeby i interesy zarówno naszych klientów jak i kontrahentów. Mediacje dla obu stron są zdecydowanie najłatwiejszą, najszybszą i najtańszą formą rozwiązywania sporu i stanowią najlepszą alternatywę dla sądowego dochodzenia należności – mówi Dyrektor Departamentu Windykacji Sylwester Kawa TUZ Ubezpieczenia.

  Efekty działań KNF

  Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium.

  W 2022 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ogółem 20 537 wniosków o przeprowadzenie mediacji, złożonych zarówno przez instytucje finansowe, jak i ich klientów. W 19 428 sprawach, a więc w przypadku prawie 95% wniosków, obie strony wyraziły zgodę na podjęcie próby rozwiązania sporu w drodze mediacji.

  W 2022 r. zakończonych zostało łącznie 22 239 mediacji dotyczących spraw z branży finansowej. W 14 980 (67%) postępowaniach doszło do zawarcia ugody. Brak porozumienia na tym etapie związany był najczęściej ze znaczącymi rozbieżnościami podczas ustalania wysokości świadczenia lub odszkodowania.

  Na rynku finansowym obserwuje się coraz większe zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązywania sporów, jak postępowania mediacyjne, które trwają krócej niż sprawy sądowe i są tańsze. W wielu przypadkach mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

  Ikona dostępności
  Aa+
  Aa-
  Ikona kontrastu