Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Likwidacja Szkód

Szkoda osobowa/rzeczowa

Zgłaszam szkodę na osobie /rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego

Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?
 • nr polisy oc sprawcy zdarzenia,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej,
 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia,
 • rodzaj doznanych obrażeń ciała,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenia świadków zdarzenia
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto - najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy - istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku

Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?
 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • akt zgonu ubezpieczonego,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
 • opis okoliczności wypadku,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy,
 • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, sporządzone przez policję, prokuraturę lub sąd,
 • protokół sekcji zwłok, o ile była wykonana.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć w wybranym Oddziale TUZ TUW.

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUZ TUW,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.
W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto - najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy - istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku 

Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego – dowód osobisty,
 • opis okoliczności wypadku/protokół policji, jeżeli było prowadzone postępowanie,
 • protokół BHP – przy wypadkach w pracy,
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.
W jakiej formie TUZ TUW wypłaca odszkodowanie?

Przelew na wskazane konto - najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Przekaz pocztowy - istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.