Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Likwidacja Szkód

W razie wypadku

ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ

Gdzie zgłosić szkodę?

 • telefonicznie pod numerem telefonu + 48 (022) 327-60- 60  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00
 • bezpośrednio Oddziale terenowym TUW TUZ
 • korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do najbliższego Oddziału TUW TUZ listem, faxem lub e-mailem.

Ubezpieczony w TUW TUZ uszkodził moje mienie Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy sprawcy szkody
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej / dane teleadresowe ubezpieczonej firmy (w przypadku ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw),
 • dane osobowe i teleadresowe sprawcy zdarzenia lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (jeśli jest znany),
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzonego/zniszczonego mienia,
 • szacunkowa wartość szkody,
 • informacje dotyczące własności mieszkania lub budynku,
 • dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej interweniującej na miejscu zdarzenia o ile były powiadamiane,
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUW „TUZ”).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia wypłaty odszkodowania. Dokumenty do pobrania Włamano się do mojego mieszkania, domu, firmy Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej / dane teleadresowe ubezpieczonej firmy (w przypadku ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw),
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzonego/skradzionego mienia,
 • szacunkowa wartość szkody,
 • informacje dotyczące własności mieszkania lub budynku,
 • dane jednostki policji, która interweniowała na miejscu zdarzenia,
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania szkody).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Zalało moje mieszkanie/dom – spaliło się moje mieszkanie /dom Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy majątkowej,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby zgłaszającej szkodę,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • dane osobowe i teleadresowe sprawcy zdarzenia lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (jeśli jest znany),
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • opis uszkodzonego/zniszczonego mienia,
 • szacunkowa wartość szkody,
 • informacje dotyczące własności mieszkania lub budynku,
 • dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej interweniującej na miejscu zdarzenia o ile były powiadamiane,
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny (miejsce i czas oględzin zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUW „TUZ”).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.


ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

Ubezpieczony w TUW”TUZ” uszkodził mój pojazd Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy OCK sprawcy kolizji
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy kolizji
 • nr rejestracyjny pojazdu poszkodowanego
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUW „TUZ”).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Spowodowałem kolizję Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy autocasco,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUW „TUZ”).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Dokumenty do pobrania Skradziono mi samochód - Gdzie zgłosić szkodę? Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy autocasco,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji, w której zgłoszono kradzież.

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie. Znany/nieznany sprawca uszkodził mój pojazd Jakie dokumenty, informacje są wymagane do zgłoszenia szkody?

 • nr polisy autocasco,
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUW „TUZ”).

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca odszkodowanie? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania. Przekaz pocztowy Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który przekazem zostanie wypłacone odszkodowanie.


ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ / RZECZOWEJ

Zgłaszam szkodę na osobie /rzeczy spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?

 • nr polisy oc sprawcy zdarzenia
 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej
 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia
 • rodzaj doznanych obrażeń ciała
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenia świadków zdarzenia
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu),

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca świadczenia? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota świadczenia jest przelewana na wskazany rachunek już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty świadczenia. Przekaz pocztowy Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia należności.. Wydłużenie terminu rozliczenia związane jest cyklem operacyjnym poczty. Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?

 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość uprawnionego – dowód osobisty,
 • akt zgonu ubezpieczonego,
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
 • opis okoliczności wypadku,
 • dokumentacja medyczna w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia roszczenia,
 • protokół BHP – jeżeli wypadek jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy,
 • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, sporządzone przez policję, prokuraturę lub sąd,
 • protokół sekcji zwłok, o ile była wykonana.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć w wybranym Oddziale TUW „TUZ Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca świadczenia? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota świadczenia jest przelewana na wskazany rachunek już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty świadczenia. Przekaz pocztowy Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia należności. Wydłużenie terminu rozliczenia związane jest cyklem operacyjnym poczty. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia szkody?

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego – dowód osobisty,
 • opis okoliczności wypadku/protokół policji, jeżeli było prowadzone postępowanie,
 • protokół BHP – przy wypadkach w pracy,
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

Kto może poświadczyć zgodność dokumentów z oryginałem?

 • pracownicy instytucji wystawiającej dany dokument,
 • notariusz,
 • pracownicy w oddziałach i Centrali TUW TUZ,

Dla umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest zakład pracy dodatkowo dokumenty mogą poświadczyć:

 • pracownicy działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości macierzystego zakładu pracy ubezpieczonego,
 • osoba obsługująca polisę w macierzystym zakładzie pracy ubezpieczonego.

W jakiej formie TUW TUZ wypłaca świadczenia? Przelew na wskazane konto Najdogodniejsza i najszybsza forma rozliczenia należności. Kwota świadczenia jest przelewana na wskazany rachunek już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty świadczenia. Przekaz pocztowy Mniej wygodna i wydłużona w czasie forma rozliczenia należności. Wydłużenie terminu rozliczenia związane jest cyklem operacyjnym poczty.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.