Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
  Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia

  Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia.

  Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony poprzez włączenie do ubezpieczenia dodatkowych klauzul:

  • OC za szkody wyrządzone pomiędzy osobami objętymi tą samą umową ubezpieczenia
  • OC za szkody w mieniu, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu
  • OC za szkody wyrządzone pracownikom
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody po wprowadzeniu rzeczy do obrotu lub przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
  • OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
  • OC za koszty poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego
  • OC za koszty poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem produktów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego
  • OC za koszty poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
  • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
  • OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC za szkody w mieniu wynikające z przeprowadzania jazd próbnych
  • OC osób prowadzących hotele i podobne zakłady

  Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczeniową?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.

  Informacja prawna
  Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter
  wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz
  oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a
  także w Karcie Produktu.

  Dokumenty do pobrania

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karty Produktu