Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do:

  • Agentów ubezpieczeniowych, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlegających obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
  • Agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, obowiązanych do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego/ agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Suma gwarancyjna:

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych
    1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
  • Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki UbezpieczeniaKarta ProduktuAnkieta Potrzeb Klienta