Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego

Do kogo skierowany jest produkt

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego posiadający zezwolenia KNF i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Jaki jest okres ubezpieczenia i suma gwarancyjna

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 12 miesięcy.
Suma gwarancyjna:

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  • 460 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz
  • 750 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kwota, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ankieta Potrzeb KlientaKarta produktu Rozporządzenie Ministra Finansów