AC Szkoda Całkowita

Zalety

Ubezpieczenie chroniące pojazd od kradzieży lub szkody całkowitej.

Do kogo skierowany jest produkt

Oferta ubezpieczenia AC szkoda całkowita skierowana jest do posiadacza pojazdu mechanicznego który chce skorzystać z ochrony w zakresie szkody całkowitej pojazdu, czyli przekraczającej 70% wartości pojazdu.

W chwili obecnej produkt skierowany jest wyłącznie do jednego z naszych Partnerów Biznesowych.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie AC szkoda całkowita obejmuje szkody całkowite powstałe wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • ognia, powodzi, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych działań przyrody
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
  • działania osób trzecich
  • kradzieży

Jaki jest okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia Autocasco możesz zawrzeć na okres 12 miesięcy.

Informacja prawna Pamiętaj, że powyższy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym pełny zakres ochrony jaką uzyskasz oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Tuz Tuw), znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w Karcie Produktu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia AC szkoda całkowita Karta produktu – ubezpieczenie AC Pojazdów Mechanicznych (AC) - Szkoda Całkowita