Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Kalkulator
Kalkulator

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dobierzemy dla Ciebie najlepszy produkt!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane adresy elektroniczne, np. numer telefonu, adres e-mail.
Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.

Informacje rejestrowe

Start | O TUZ | Informacje rejestrowe

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW)

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa,

NIP: 525-22-71-511
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000171062
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 167 941 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062, kapitał zakładowy w wysokości 167 941 000 zł, NIP 525-227-15-11, REGON 015531467 (zwany dalej „Towarzystwem”) zawiadamia swoich Członków o przyjętych na mocy uchwały nr 6 z dnia 19 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zmianach w statucie Towarzystwa. Zmiany w statucie zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie decyzji z dnia 25 stycznia 2016 roku o sygn. DLU/WLU/602/134/2/17/JP.

W wykonaniu w/w uchwały, Zarząd informuje, iż na zasadach określonych w art. 61a statutu Towarzystwa z dniem 1 lutego 2017 roku członek zwyczajny stanie się członkiem zwyczajnym, posiadającym udziały w funduszu udziałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 2 statutu Towarzystwa, zaś członek posiadający udziały uprzywilejowane co do głosu, stanie się członkiem kapitałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 1 statutu Towarzystwa. Z tym dniem udziały uprzywilejowane co do głosu staną się udziałami w kapitale zakładowym.

Stosunek członkostwa istniejący pomiędzy Towarzystwem a Członkiem zwyczajnym, który w dniu 1 lutego 2017 roku, spełni wymienione w treści art. 35 ust. 1 statutu Towarzystwa przesłanki powodujące jego ustanie do których należy: a) śmierć osoby fizycznej, b) wykreślenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z właściwego rejestru, c) ogłoszenie upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, d) wypowiedzenie przez członka zwyczajnego stosunku członkostwa; e) rozwiązanie ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem, ustanie z tym dniem. Z tym samym dniem następuje automatyczne umorzenie udziału tego członka w funduszu udziałowym. Osoba ta będzie miała prawo do złożenia w siedzibie Towarzystwa wniosku o zwrot nominalnych wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym (wartość nominalna jednego udziału wynosi 10 zł) w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Niezłożenie wniosku w powyższym terminie stanowić będzie zrzeczenie się prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji nastąpi automatyczne przeznaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały w funduszu udziałowym na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie terminu na złożenie wniosku, o którym mowa wyżej.