Informacje rejestrowe

Start | O TUZ | Informacje rejestrowe

Informacje rejestrowe

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUZ TUW)

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa,

NIP: 525-22-71-511
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000171062
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 167 941 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062, kapitał zakładowy w wysokości 167 941 000 zł, NIP 525-227-15-11, REGON 015531467 (zwany dalej „Towarzystwem”) zawiadamia swoich Członków o przyjętych na mocy uchwały nr 6 z dnia 19 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zmianach w statucie Towarzystwa. Zmiany w statucie zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie decyzji z dnia 25 stycznia 2016 roku o sygn. DLU/WLU/602/134/2/17/JP.

W wykonaniu w/w uchwały, Zarząd informuje, iż na zasadach określonych w art. 61a statutu Towarzystwa z dniem 1 lutego 2017 roku członek zwyczajny stanie się członkiem zwyczajnym, posiadającym udziały w funduszu udziałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 2 statutu Towarzystwa, zaś członek posiadający udziały uprzywilejowane co do głosu, stanie się członkiem kapitałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 1 statutu Towarzystwa. Z tym dniem udziały uprzywilejowane co do głosu staną się udziałami w kapitale zakładowym.

Stosunek członkostwa istniejący pomiędzy Towarzystwem a Członkiem zwyczajnym, który w dniu 1 lutego 2017 roku, spełni wymienione w treści art. 35 ust. 1 statutu Towarzystwa przesłanki powodujące jego ustanie do których należy: a) śmierć osoby fizycznej, b) wykreślenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z właściwego rejestru, c) ogłoszenie upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, d) wypowiedzenie przez członka zwyczajnego stosunku członkostwa; e) rozwiązanie ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem, ustanie z tym dniem. Z tym samym dniem następuje automatyczne umorzenie udziału tego członka w funduszu udziałowym. Osoba ta będzie miała prawo do złożenia w siedzibie Towarzystwa wniosku o zwrot nominalnych wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym (wartość nominalna jednego udziału wynosi 10 zł) w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Niezłożenie wniosku w powyższym terminie stanowić będzie zrzeczenie się prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji nastąpi automatyczne przeznaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały w funduszu udziałowym na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie terminu na złożenie wniosku, o którym mowa wyżej.